Chiến Thắng Chúng Ta Có Trong Giê-su

Hê-bơ-rơ 2:9, “Nhưng chúng ta lại thấy Đức Giê-su, dù được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút, nay lại đội mão hoa vinh quang, danh dự vì Ngài đã chịu chết, để bởi ân sủng Đức Chúa Trời, Ngài chết thay cho mọi người.”

Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su đã trải qua sự chết cho chúng

Nên bạn và tôi không cần phải trải quan sự chết đời đời vì Ngài đã trả hình phạt cho tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là điều mà chúng ta nên lấy làm vui mừng!

Vì cớ sự sống lại và chiến thắng của Đấng Christ trên sự chết, nên mỗi buổi sáng mới là một cơ hội mới cho chúng ta để sống bày tỏ chiến thắng chúng ta có trong Christ. Tôi tin khi các Cơ Đốc nhân đặt chân lên sàn nhà vào buổi sáng thì địa ngục phải rúng động. Các quỷ phải run sợ khi chúng nhận ra rằng chúng ta tỉnh thức!

Đó chính xác là điều sẽ xảy ra khi chúng ta biết mình là ai trong Đấng Christ và hiểu thẩm quyền chúng ta có trong Ngài. Chúng ta là những người lính trong đạo quân của Chúa. Chúng ta có thẩm quyền trong Ngài!

Chúa Giê-su đã đánh bại tội lỗi và sự chết. Bây giờ chúng ta cần liên tục bước đi trong thẩm quyền và chiến thắng Ngài ban cho chúng ta. Đó là lúc chúng ta cực kỳ nguy hiểm với kẻ thù của Đức Chúa Trời!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì chiến thắng Ngài ban cho con. Mỗi ngày, xin giúp con hiểu hơn về giá Ngài đã trả cho con để con có thể bước đi trong tất cả thẩm quyền và chiến thắng Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon