Chúa Có Thể Dùng Cái Bình Sứt Mẻ

Chúa Có Thể Dùng Cái Bình Sứt Mẻ

Ê-sai 64:8, “Dầu vậy, lạy CHÚA, Ngài là cha chúng tôi. Chúng tôi là đất sét, Ngài
là thợ gốm. Tất cả chúng tôi là công việc của tay Ngài.”

Chúa không đòi hỏi chúng ta phải toàn hảo-Ngài đã dựng nên
chúng ta, và Ngài biết chúng ta là con người và sẽ mắc sai lầm. Công
việc của chúng ta là thức dậy mỗi ngày và hết sức mình phụng sự
Chúa với các ân tứ Ngài đã ban cho chúng ta. Và khi chúng ta phạm
sai lầm, chúng ta phải trở lại ngay thẳng với Chúa, nhận sự tha thứ
của Ngài và tiếp tục.

Nhiều người cảm thấy rằng Chúa không thể sử dụng họ vì họ
không toàn hảo, nhưng đây là một lời nói dối. Chúa (thợ gốm) sử
dụng các bình nứt (chúng ta) để làm công việc của Ngài. Là những Cơ
Đốc nhân, chúng ta là những cái bình chứa mà Chúa muốn đổ đầy
bằng sự tốt lành và ánh sáng của Ngài. Rồi chúng ta phải đem sự tốt
lành và ánh sáng đó vào thế gian tối tăm, chia sẻ nó với mọi người
khắp mọi nơi ta đi.

Đừng sợ hãi các thiếu sót của bạn; hãy nhìn nhận chúng và để
Chúa sử dụng bạn. Hãy chấm dứt lo lắng về điều bạn chưa có và bạn
có gì thì hãy dâng Chúa. Hãy tập trung vào Chúa, Đấng toàn hảo, và
những gì Ngài có thể làm trong và qua bạn.

Là một cái bình nứt, bạn có thể hoàn thành những điều kỳ diệu.
Bạn có thể làm người khác hạnh phúc. Bạn có thể khích lệ, gây dựng
và khuyến khích những người xung quanh bạn. Bạn có thể sử dụng
các ân tứ và tài năng của mình để phục vụ Chúa.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, có thể con là một cái bình sứt mẻ, nhưng Ngài là Thợ Gốm và Ngài có thể
sử dụng con cho các mục đích của Ngài mặc các thiếu sót của con. Xin đổ đầy con
bằng sự tốt lành và ánh sáng của Ngài để con có thể đem nó vào thế giới xung
quanh con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon