Dâng Mình Cho Chúa

Dâng Mình Cho Chúa

Rô-ma 12:1, “Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống, thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lẽ của anh chị em.”

Trong 2 Cô-rinh-tô 8, khi Phao-lô đang nói với các Cơ Đốc nhân tại Cô-rinh-tô về sự dâng hiến của họ, ông đã cho họ tấm gương về các hội thánh tại Ma-cê-đoan. Ông đã nói trong câu 5, Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Điều đó làm tôi kinh ngạc, vì họ không chỉ dâng tiền bạc của mình-nhưng họ dâng chính mình.

Tôi thắc mắc bao nhiêu người trong chúng ta sẵn lòng viết tên mình và dán vào “hộp tiền dâng.” Rô-ma 12:1 nói chúng ta hãy dâng hiến chính mình như một sinh tế cho Chúa.

Điều này có nghĩa sống cho Chúa bên ngoài hội thánh. Nó có nghĩa sẵn lòng dâng tiền bạc, nhưng cũng có nghĩa sẵn sàng yêu thương người mà Chúa cho bạn gặp. Nó có nghĩa sẵn lòng sử dụng bất cứ tài nguyên nào bạn có cho vương quốc của Ngài.

Vì thế, lần tới khi bạn ở trong hội thánh và hộp tiền dâng được đem tới, tôi khích lệ bạn hãy nói với Chúa rằng bạn dâng hết mình cho Ngài!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn dâng Ngài tất cả những gì con có. Con dâng mình làm một sinh tế sống. Xin hãy chỉ cho con cách Ngài muốn con sử dụng tất cả tài nguyên Chúa đã ban vì vinh hiển của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon