Đầy Dẫy Thánh Linh Và Làm Việc Thiện

Đầy Dẫy Thánh Linh Và Làm Việc Thiện

Ê-phê-sô 5:18, “Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.”

CChúng ta đều biết satan cám dỗ chúng ta phạm tội, và theo một cách, bạn có thể nói Chúa cũng “cám dỗ” chúng ta. Chúa “cám dỗ” hay thôi thúc chúng ta làm việc thiện. Và khi Ngài làm thế, satan thường tấn công tâm trí chúng ta, khiến chúng ta lí luận “bàn ra” và không làm. Khi chúng ta phạm phải điều đó, hắn cướp khỏi chúng ta cơ hội để làm việc lành và được phước.

Có vẻ như chúng ta giỏi chống cự sự cám dỗ để làm việc đúng hơn là chống cự sự cám dỗ để làm việc sai trái. Nhưng không nên như thế.

Gia-cơ 4:7 nói, Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời nhưng chống lại quỷ vương thì nó sẽ trốn xa anh chị em. Có hai vấn đề. Bạn không thể chống cự ma quỷ nếu không đầu phục Chúa. Và bạn không thể đầu phục Chúa mà không chống cự ma quỷ.

Ê-phê-sô 5:18 bảo chúng ta hãy đẫy dẫy Thánh Linh và để Ngài kích thích. Khi bạn đầy dẫy Thánh Linh, bạn đầu phục Chúa và bạn có thể chống cự ma quỷ và chiến thắng cuộc chiến.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, xin hãy đầy dẫy con bằng Thánh Linh của Ngài. Con đầu phục Ngài và muốn làm theo những sự thôi thúc của Thánh Linh để làm việc lành và chúc người cho người ta hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon