Đối Diện Sự Thật Đem Lại Cuộc Sống Hạnh Phúc

Đối Diện Sự Thật Đem Lại Cuộc Sống Hạnh Phúc

2 Cô-rinh-tô 13:5, “Anh chị em hãy tự xét mình xem có ở trong đức tin không. Hãy tự thử mình, anh chị em không biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-su đang ở trong anh chị em sao? Trừ khi anh chị em không đạt tiêu chuẩn.”

Không một ai có thể được tự do khỏi một nan đề cho tới khi họ sẵn sàng thừa nhận họ có một nan đề. Một người nghiện rượu, ma túy hay bất cứ ai mất kiểm soát đời sống mình chắc chắn sẽ chịu khổ cho tới khi họ có thể nói, “Tôi có một nan đề và tôi cần giúp đỡ.”

Dù các nan đề có thể bị giáng trên chúng ta vì cớ điều gì đó được làm trái ý chúng ta, chúng ta không được cho phép nan đề cố chấp, tăng tưởng và kiểm soát trên toàn bộ đời sống chúng ta. Những kinh nghiệm quá khứ có thể đã khiến chúng ta trở nên như hiện tại, nhưng chúng ta không cần phải mãi như thế. Chúng ta có thể khởi sự bằng cách thực hiện các bước tích cực để thay đổi vấn đề-và chúng ta có thể làm việc đó với nhiều sự giúp đỡ từ Đức Thánh Linh.

Dù nan đề của bạn là gì đi nữa, bạn phải đối diện sự thật và nhận trách nhiệm cá nhân. Kinh Thánh nói chúng ta phải tự đánh giá bản thân. Điều đó nghe đáng sợ, nhưng Chúa Giê-su ở trong bạn và có thể giúp bạn vượt qua bất kỳ nan đề hay vấn đề quá khứ nào. Hãy đói diện sự thật-đó có thể là sự khởi đầu của một đời sống hạnh phúc hơn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, con không muốn sống phủ nhận và sợ hãi các nan đề của con. Con chọn để đánh giá bản thân và trở lại gốc rễ của những vấn đề này vì con biết Ngài có thể giúp con vượt qua để có đời sống hạnh phúc hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon