Không Gì Bất Năng

Không Gì Bất Năng

Lu-ca 1:37, “Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.”

Những người suy nghĩ tích cực có thể nhìn thấy tiềm năng ngay cả trong những hoàn cảnh nản lòng nhất, còn những người suy nghĩ tiêu cực thì nhanh chóng chỉ ra các nan đề và giới hạn.

Việc này không chỉ dừng lại ở chỗ ý tưởng khôn ngoan trong cách nhìn một ly nước; “đầy một nửa” hoặc “cạn một nửa,” nhưng mở rộng sang việc chúng ta thật sự đưa ra những quyết định và hành động căn cứ trên suy nghĩ tích cực hoặc tiêu cực.

Bạn đã bao giờ để ý thấy suy nghĩ tiêu cực làm cho vấn đề mất quân bình chưa? Các nan đề bắt đầu có vẻ lớn hơn và khó khăn hơn so với thực tế.

Đôi khi một nan đề có thể thật sự bất năng…xét về tự nhiên. Một tâm trí tiêu cực thì quên mất rằng với Chúa chẳng có gì là không thể.

Việc suy gẫm Lời Chúa sẽ loại bỏ tính bi quan khỏi bạn và giúp bạn tái tập trung vào Đức Chúa Trời là ai. Một não trạng tích cực căn cứ trên Lời Chúa biết rằng không có thứ gì vượt qua Đức Chúa Trời. Ngài luôn có mặt.

Tôi đã huấn luyện đầu óc của mình để tin Chúa và Lời Ngài, và tôi đã kinh nghiệm quyền năng sẵn có cho tôi qua Chúa khi tôi tin cậy Ngài nhiều hơn là tin vào các hoàn cảnh của tôi. Chúng ta cần luôn nhớ rằng với Chúa không gì là không thể.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, rõ ràng là con sẽ chẳng được gì nếu có não trạng “cái li cạn một nửa.” Ngay cả trong những hoàn cảnh bất năng, con biết là Ngài ở đó. Con chọn để nhìn mặt tích cực của vấn đề khi con sống trong Lời Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon