LỜI NÓI KHÔN NGOAN

Từ một Ðức Thánh Linh có người được ban cho những lời nói khôn ngoan… (1Cô-rinh-tô 12:8)

1 Cô-rinh-tô 1:30 nói rằng Chúa Jêsus là “Đấng từ Chúa đã làm cho chúng ta khôn ngoan.” Và tác giả của sách Châm Ngôn liên tục bảo chúng ta hãy tìm kiếm sự khôn ngoan và làm tất cả những gì có thể để được khôn ngoan. Sự khôn ngoan được sắm sẵn cho mọi người, nhưng “lời nói khôn ngoan” là một kiểu khôn ngoan khác biệt với sự khôn ngoan mà mọi người có thể có.

Mọi sự khôn ngoan đều từ Chúa, và có một loại khôn mà chúng ta có thể học từ kinh nghiệm và bởi trí tuệ mà đạt được. Đó không phải là lời khôn ngoan được đề cập trong câu Kinh Thánh hôm nay. Lời nói khôn ngoan là một hình thức về sự hướng dẫn thuộc linh. Khi nó hoạt động thì một cách siêu nhiên một cá nhân được Thánh Linh cho biết cách xử lý một vấn đề nhất định trong một cách khôn ngoan khác thường, sự khôn ngoan vượt quá sự học hỏi hay kinh nghiệm tự nhiên của họ và nó phù hợp với mục đích của Chúa.

Chúng ta thường hoạt động trong ân tứ này mà thậm chí không biết việc đó. Chúng ta có thể nói điều gì đó với ai đó mà nó có vẻ bình thường với chúng ta nhưng với người nghe đó là một lời vô cùng khôn ngoan cho hoàn cảnh của anh ta hay cô ta.

Tôi đã nhận các lời khôn ngoan từ con cái mà tôi đã biết chắc là chúng chẳng biết là chúng đang nói gì. Thánh Linh cố thu hút sự chú ý của tôi và Ngài dùng một nguồn để qua đó tôi biết là Ngài nói. Hãy cầu xin và mong đợi sự hướng dẫn của Chúa qua các lời khôn ngoan.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy tìm sự khôn ngoan vì một lời nói khôn ngoan nói ra đúng thời điểm có thể thay đổi cuộc đời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon