Nhận Trách Nhiệm

Thi Thiên 94:12-13, “Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác.”

K hi cuộc đời hoặc con người làm chúng ta thất vọng, trách nhiệm của chúng ta là vững vàng và tiếp tục với kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta.

Hãy xem Thi Thiên 94:12-13. Hãy để ý Lời Chúa không nói Chúa giữ chúng ta bình tĩnh. Nó nói Ngài ban cho chúng ta quyền năng để tự mình giữ bình tĩnh. Chúng ta là những người cộng tác với Chúa. Phần của Ngài là ban cho chúng ta khả năng và phần của chúng ta là chịu trách nhiệm và thực hành khả năng đó.

Trách nhiệm có nghĩa “đáp ứng lại với khả năng mà chúng ta có.” Một người không có trách nhiệm muốn Chúa làm mọi thứ trong khi họ chẳng làm gì trừ việc đi theo các cảm xúc của mình. Nhưng đừng để cảm xúc của bạn điều khiển cuộc chơi. Hãy công bố lớn tiếng ngay bây giờ, “Đây là sự tự thương hại cuối cùng.” Tôi có thể hứa với bạn là kết cuộc bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều về bản thân nếu bạn nhận trách nhiệm hơn là né tránh nó.

Chúa quan tâm bạn, và Ngài sẽ không làm phần của bạn. Ngài ban năng lực cho bạn để làm việc đó, nhưng hãy để tôi nhấn mạnh rằng Ngài sẽ không làm dùm bạn. Tôi thách thức bạn đứng vững vàng, nhận trách nhiệm và bắt đầu làm việc với Chúa để có đời sống phước hạnh mà Ngài đã dự định cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Lời Ngài nói rằng Ngài đã ban cho con khả năng để giữ bình tình. Con nhận khả năng đó hôm nay. Con sẽ không để cảm giác điều khiển cuộc đời con, và con sẽ chịu trách nhiệm và đáp ứng theo cách mà Ngài muốn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon