Nhận Và Ban Phát Lời Chúa

Nhận Và Ban Phát Lời Chúa

Phi-líp 1:12, 14, “Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng những điều đã
xảy đến cho tôi thật ra đã giúp việc truyền bá Phúc Âm tiến bộ thêm.”

Dôi khi chúng ta chịu những sự tấn công từ kẻ thù chỉ vì chúng
ta hầu việc Lời Chúa. Mác 4:17 nói về những người nghe Lời Chúa và
chịu đựng được một lát… Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ,
khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã.

Satan biết Lời Chúa sẽ củng cố chúng ta và hắn muốn chặn
đứng việc đó trước khi chúng ta truyền cho những người khác. Nên
điều rất quan trọng là canh giữ Lời Chúa trong lòng của bạn và
chống cự ma quỷ khi hắn đến cướp nó khỏi bạn. Khi bạn làm thế, thì
những thử thách mà kẻ thù đem tới sẽ giúp đem người khác đến với
Chúa.

Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng Chúa đã cho phép ông trải qua nhiều
điều vì chúng giúp ích cho người khác vững tin hơn trong Chúa, dám
rao truyền lời Chúa mà không sợ hãi điều gì. Ngay cả khi ông ở
trong tù, sự vững vàng và khả năng của ông để Chúa sử dụng là rõ
ràng.

Nếu chúng ta giúp đỡ Lời Chúa cho người khác, chúng ta sẽ đối
diện một số nghịch cảnh. Nhưng nếu chúng ta đứng trong đức tin và
tin quyết nơi Chúa, Ngài sẽ dẫn chúng ta qua chiến thắng, và trong
quá trình đó chúng ta sẽ là một sự khích lệ lớn lao cho người khác.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn ở trong Ngài và Lời Ngài mỗi ngày. Khi những thử thách đến,
con cầu nguyện xin Ngài sử dụng chúng để làm cho con mạnh mẽ hơn và truyền
bá Lời Ngài cho những người quanh con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon