Nói Điều Chúa Nói

Nói Điều Chúa Nói

Giô-suê 1:8, “Quyển sách kinh luật này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong sách; vì như vậy đường lối con mới được thịnh vượng và thành công.”

Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta càng để thời gian suy gẫm Lời Chúa và công bố Lời Ngài, chúng ta sẽ càng nhìn thấy các ích lợi trong đời sống hàng ngày của chúng ta và có mối quan hệ gần gũi hơn với Ngài. Ngài còn hứa là chúng ta sẽ thịnh vượng và thành công (Giô-suê 1:8).

Tôi có thể làm chứng về điều này vì tôi đã vượt qua nhiều thử thách và những thời điểm suy sụp bằng cách tin và công bố Lời Chúa trên đời sống của tôi.

Có một điều quyền năng xảy ra khi chúng ta công bố lớn tiếng Lời Ngài. Đó là cách chúng ta học để chủ ý suy nghĩ những suy nghĩ đúng, đặc biệt khi ta để những câu Kinh Thánh thành những sự tuyên xưng đức tin cá nhân.

Thật tuyệt vời khi đọc Lời Chúa và nhận nó vào trong tấm lòng của bạn, nhưng khi bạn công bố lớn tiếng, bạn chủ động tương tác với Chúa bằng điều bạn nói và khai phóng quyền năng của nó vào đời sống bạn.

Tôi khích lệ bạn dành thời gian đọc và suy ghẫm Lời Chúa, khế hiệp suy nghĩ của bạn với Lời. Nhưng tôi cũng khích lệ bạn công bố Lời Chúa. Bạn có thể quyết định làm việc hướng tới sự thay đổi đời sống của mình bằng cách nói điều Chúa nói. Hãy đọc Lời Chúa và công bố nó trên hoàn cảnh của bạn mỗi ngày.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn khai phóng toàn bộ quyền năng của Lời Ngài vào đời sống con. Cùng với việc đọc và suy nghĩ về Lời của Ngài, hôm nay con chọn để công bố Lời trên đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon