Tin Cậy Chúa Trong Các Thử Thách Cảm Xúc

Tin Cậy Chúa Trong Các Thử Thách Cảm Xúc

Lu-ca 22:42, “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi Con! Dầu vậy, xin đừng theo ý Con, nhưng xin ýCha được nên!”

Việc tăng trưởng thành một Cơ Đốc nhân trưởng thành, người đi theo Thánh Linh, không phải là việc xảy ra tức thì-đó là một tiến trình học hỏi cần thời gian. Từng chút một, hết kinh nghiệm này tới kinh nghiệm khác, Chúa thử cảm xúc của chúng ta, cho chúng ta cơ hội để tăng trưởng.

Chúa cho phép chúng ta trải qua những hoàn cảnh khó khăn làm xáo động cảm xúc của chúng ta. Bằng cách này, bạn và tôi tự nhìn thấy cảm xúc của mình bấp bênh thế nào, và mình rất cần sự giúp đỡ của Ngài.

Chúa Giê-su đã làm gương điều này cho chúng ta. Vào đêm trước khi Ngài chết cho các tội lỗi của chúng ta, Ngài đã ở trong sự hỗn loạn cảm xúc cùng cực. Ngài không muốn chết, nhưng Ngài vượt qua cảm xúc của mình và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên!” Chắc chắn mọi sự đã không lập tức tốt hơn, nhưng cuối cùng Chúa Giê-su chiến thắng, vượt qua sự thử thách lớn nhất có thể.

Bạn có thể vượt qua các thử thách cảm xúc của bạn. Chúa Giê- su không để cảm giác của Ngài dẫn dắt Ngài, và bạn cũng không cần như thế. Khi vấn đề tác động cảm xúc của bạn, hãy nắm lấy giây phút đó và coi đó là một cơ hội để bước vào một nơi tin cậy Chúa tuyệt đối.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết rằng con có thể tin cậy Ngài khi những thử thách cảm xúc tấn công con. Có Chúa Giê-su là tấm gương của con, con nói, “Không phải ý con nhưng ý Ngài được nên!” Ngài biết điều tốt nhất cho con và con tin cậy Ngài hoàn toàn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon