Ново сърце

Ново сърце

Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и ще отнема каменното сърце от плътта ви… И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате. (ЕЗЕКИЙЛ 36:26–27)

Стиховете за днес съдържат едно обещание, което Бог е изговорил преди хиляди години, обещание, че ще дойде денят, когато Той ще даде на хората ново сърце и ще вложи Неговия Дух вътре в тях. Когато Бог изговори тези думи, хората живееха под действието на Стария завет, времето преди раждането на Исус, смъртта и възкресението Му. Под действието на Старият завет, Святият Дух беше с хората и идваше върху тях за специални цели, но Той не живееше в техните сърца.

Вие и аз живеем в Новия завет, а това е времето, за което Бог говореше чрез пророк Езекийл, когато Той обеща да изпрати Неговия Дух да живее вътре в нас. Никой не можеше да се новороди и да стане дом и обиталище на Божия Дух, докато Исус не умря и не възкръсна от мъртвите. Сега, след като Той дойде, ние можем да Го приемем като Господ и Спасител и можем да приемем Святия Дух в сърцата си. Когато живее в нас, Той може да ни говори, да ни даде способността да чуваме Неговия глас и да ни даде сили да се покорим на това, което ни казва.

Аз ви насърчавам да размишлявате върху удивителното благословение да бъдем избрани като дом за Бога. Това означава, че вие и Бог сте много близки и можете да очаквате да се наслаждавате на едно чудесно общуване с Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вие сте много близо до Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon