येशूला कसे ओळखावे - How to Know Jesus

येशूला कसे ओळखावे

येशूला कसे ओळखावे हे तुम्ही शिकता तेव्हा तुमच्या जीवनासाठी असलेल्या देवाच्या योजनेच्या अद्भुत प्रवासाला तुम्ही सुरुवात करता. रोम.३:२३ असे म्हणते कारण सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. येशूला ओळखणे ह्याचा साधासोपा अर्थ म्हणजे तुम्हांला त्याची गरज आहे हे मान्य करणे, त्याने तुमच्यासाठी जे काही केले त्यावर विश्वास ठेवणे आणि त्याच्या अद्भुत देणगीचा स्वीकार करणे. तुम्ही स्वतःच्या शक्तीने हे जीवन जगू शकत नाही, तुम्ही पाप केले आहे आणि तुम्हांला तारणाऱ्याची गरज आहे हे मान्य करणे. आणि त्या क्षणी घडणारा सुंदर बदल ही येशूला ओळखण्यासंबंधीची आणि तारले जाण्याविषयीची चांगली बातमी आहे. तुम्ही केलेल्या सर्व पापी आणि वाईट गोष्टी त्याला देता आणि त्या बदल्यात देव त्याने जे काही तुमच्यासाठी केले आहे ते तुम्हांला देतो. तुम्हांला माहीत असो अथवा नसो, पण तुमच्या जीवनासाठी असलेली त्याची योजना सुंदर आहे, आणि ह्या प्रवासाचे हे पहिले पाऊल किंवा पहिली पायरी आहे.

“देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे.” – योहान 3:16

प्रार्थना

रोम.10:9 म्हणते, येशू प्रभू आहे असे जर ‘तू आपल्या मुखाने’ कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले असा ‘आपल्या अंत:करणात’ विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल. तुमच्यासोबत वैयक्तिक नातेसंबंध प्रस्थापित करण्यासाठी येशू जर तुम्हांला पाचारण करत असेल, आणि तुम्ही जे काही कराल त्यामध्ये त्याचे अनुसरण करण्यास तुम्ही तयार असाल, तर पुढील प्रार्थना मोठ्याने म्हणा : येशू, मी पाप केले आहे, आणि मला तारणाऱ्याची गरज आहे ह्याची मला जाणीव आहे.

 

माझ्यासाठी आणि माझ्या पापांसाठी तू वधस्तंभावर गेलास ह्यावर माझा विश्वास आहे. आता ह्या क्षणी तू माझे तारण करशील असा मला भरवसा आहे. मी माझे जीवन तुला देतो. आज, माझे तारण झाले आहे, आणि तू मला क्षमा केली आहेस हे मला माहीत आहे. रोज तुझ्यासाठी जगणे म्हणजे काय हे समजून घेण्यास कृपा करून मला मदत कर. आमेन.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon