SINCUMO LESIMCOKA NALESIBALULEKILE LONGA SENTA

Kuphelela nekucondzisisa kutsi kusho ini kutalwa kabusha. Ngitawutsandza kukhuluma nani ngebumcoka besincumo. Ngeliciniso lonkhe lesi sincumo lesimcoka lotabe ubhekene naso. Lesincumo lesi simcoka kune kukhetsa kuya esikolweni, noma kukhetsa kutsi ushada nabani, noma ukhetsa kuhlala kuphi. Lesincumo lesi siphatselene nengunaphakade, cabanga ngaso, ingunaphakade sikhatsi lesidze kakhulu.

Bantfu labanengi batihlupha ngelinamuhla noma ngetinyanga letitsite emigwacweni. I kakhulu labanye bacabanga ngepenisheli, kodwa ngifuna kwendlula kuloko. Ngifuna kukhuluma “ngemphilo emva kwekufa.” Kukhona yini lokwentako ngaloko na?

Download
SINCUMO LESIMCOKA NALESIBALULEKILE LONGA SENTA
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon