అన్నీ సమయాల్లో నింపబడుము

అన్నీ సమయాల్లో నింపబడుము

మరియు మద్యముతో మత్తులైయుండకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు; అయితే (పరిశుద్ధ) ఆత్మ పూర్ణులైయుండుడి. (ఎఫెసీ 5:18)

మీరెల్లప్పుడూ – అన్ని సమయాల్లో ఆత్మతో నింపబడాలంటే – మీరు ఎల్లప్పుడు నింపబడాలని దేవుని వాక్యములో సూచించబడినదని తెలుసుకోవడం చాలా ప్రాముఖ్యము.

దానిని చేయడానికి, మన జీవితాల్లో ఆయనకు ప్రధమ స్థానం ఇవ్వడం చాలా ప్రాముఖ్యము. తరచుగా దీనికి క్రమశిక్షణ అవసరం, ఎందుకంటే అనేక ఇతర విషయాలు మన సమయాన్ని మరియు శ్రద్ధను కోరుతాయి. మనకు కావలసినవి మరియు అవసరమైనవి చాలా ఉన్నాయి, కానీ దేవుని కంటే ముఖ్యమైనవి ఏవీ లేవు. ఆయన వాక్యం ద్వారా ప్రతిరోజూ దేవునిని వెదకుదాము మరియు ఆయనతో సమయం గడపడం ఆయన సన్నిధితో నింపబడటం చాలా ప్రాముఖ్యము. మన ఆలోచనలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడం వంటి కృతజ్ఞతా వైఖరి కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

పరిశుద్ధాత్మ ఎన్నడూ వెళ్లిపోడు; ఆయన తన స్థలాన్ని ఆక్రమించిన తర్వాత, స్థిరపడతాడు మరియు నిష్క్రమించడానికి నిరాకరిస్తాడు. అయితే మనం ఆత్మీయ విషయాల్లో పురికొల్పుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వేడిగా ఉన్న వస్తువు ఏదైనా అగ్ని ఆరిపోతే చల్లబడుతుంది.

దేవునిని తప్ప మరేదియు నేను అడగకూడదని దేవుడు నన్ను ఆరు నెలల పాటు నిషేధించాడు. నేను ఇంతకుముందు ఎరిగిన దాని కంటే దేవునికి దగ్గరవ్వటానికి నాకు తెలిసిన మరే క్రమశిక్షణ లేదు. నేను ఇలా చెప్పుట ప్రారంభిస్తాను, దేవా, నాకు ____________ అవసరము,” అప్పుడు ఆయన నాకిచ్చిన హెచ్చరికలను నేను జ్ఞాపకముంచుకుంటాను. నేను “నీలో ఎక్కువగా ఉంటాను” అనే వాక్యమును పూర్తి చేస్తాను.

దేవుడు మనకు అవసరమైనవన్నియు అనుగ్రహిస్తారు మరియు మనం అడగకముందే మనకు ఏమి అవసరమో ఆయనకు తెలుసు. మనం ఆయనలో ఆనందిస్తూ, ఆయన కొరకు ఆకలి కలిగి ఉంటే, ఆయన మన హృదయ వాంఛలను కూడా తీరుస్తాడు. ఈ రోజు మరియు ప్రతిరోజూ, మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపుకోవాలని మరియు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా దేవునిని కోరుకోవాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. మిగిలిన వాటి గురించి ఆయన శ్రద్ధా తీసుకుంటాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఎల్లప్పుడూ ఆత్మతో నిండియుండుటకు ఖచ్చితముగా ఉండండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon