అవకాశముల ద్వారముల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు

ఫిలదెల్ఫియలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము దావీదు తాళపుచెవి కలిగి, యెవడును వేయ లేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన సత్యస్వరూపియగు పరిశుద్ధుడు చెప్పుసంగతు లేవనగా. (ప్రకటన 3:7)

కొన్నిసార్లు మనం చేయాలనుకుంటున్న దానికి తలుపు తెరవడం లేదా మూసివేయడం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. పౌలు మరియు సీల బితునియలో ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించడానికి మరియు పరిచర్య చేయడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ యేసు ఆత్మ వారిని అలా చేయకుండా నిరోధించాడు (అపోస్తలుల కార్యములు 16:6-7 చూడండి). అది ఎలా జరిగిందో మనకు ఖచ్చితంగా తెలియదు; వారు కేవలం సమాధానమును కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. వారు నిజానికి ఆ ప్రదేశములోకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించారని నేను భావిస్తున్నాను మరియు దేవుడు వారిని అక్కడికి రాకుండా చేసి యున్నాడు.

ఎవ్వరూ మూయలేని అవకాశాల తలుపులను దేవుడు తెరవగలడని మరియు మనం మూయలేని తలుపులను కూడా ఆయన మూసివేయగలడని డేవ్ కు మరియు నాకు అనుభవం నుండి తెలుసుకున్నాము. దేవుడు నన్ను దాటాలని కోరుకునే తలుపులను మాత్రమే తెరవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఏదైనా చేయడం సరైనదని నేను హృదయపూర్వకంగా అనుకోవచ్చు, అది నిజంగా తప్పు కావచ్చు; అందువల్ల, నేను నిజంగా పొరపాటు చేస్తుంటే, నేను తలుపులు మూసివేయడానికి దేవునిపై ఆధారపడతాను.

నేను చేయాలనుకున్న పనులు జరిగేలా నా జీవితంలో సంవత్సరాలు గడిపాను. ఫలితం నిరాశ మరియు నిస్పృహ. నా వంతుగా చేయడం మరింత శాంతియుతమైనది మరియు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది మరియు నా జీవితానికి సంబంధించిన ఆయన ప్రణాళికతో ఏకీభవించే తలుపులను తెరిచేందుకు మరియు చేయని వాటిని గట్టిగా మూసివేయడానికి దేవుడిని విశ్వసించండి. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు మరియు సరైన సమయంలో, ఆయన మీ కోసం సరైన తలుపును తెరుస్తాడని మీరు హామీ ఇవ్వగలరు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ కోసం ఏదైనా జరగాలని ప్రయత్నించకండి. దేవుడు మీ కొరకు సరియైన ద్వారములను తెరచునట్లు మరియు తప్పు మార్గములను మూసి వేయునట్లు దేవుని మీద నమ్మకముంచండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon