దేవుడి నిన్ను సన్నిహితముగా ఎరిగియున్నాడు

దేవుడి నిన్ను సన్నిహితముగా ఎరిగియున్నాడు

యెహోవా, మాట నా నాలుకకు రాకమునుపే అది నీకు పూర్తిగా తెలిసియున్నది. (కీర్తనలు 139:4)

మనము వ్యక్తులముగా దేవునికి సంబంధించిన వారము – మరియు ఆయన దానిని కోరుకుంటున్నాడు కనుక – మనము వ్యక్తిగతముగా కూడా ప్రార్ధించాలి. మనం ఇతరులతో కలిసి ప్రార్థించినప్పుడు కూడా, మనం ఇంకా వ్యక్తులమే; మనం మన హృదయాలను ఇతరులతో ఒకే స్వరంలా కలుపుతాము. ఈ సమూహ ప్రార్థన సమయాలలో, మన పద్ధతులు ఒకే విధంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకునే దానికంటే మన హృదయాలు ఐక్యంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను.

“ప్రభువా, నాకు ప్రార్థించడం నేర్పండి” అని మనం చెప్పినప్పుడు, మనం స్పష్టంగా వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థించడం నేర్పమని మరియు మన ప్రార్థనలు మనం ఎవరో తేలికగా, సహజంగా వ్యక్తీకరించేలా చేయమని ఆయనను అడుగుతున్నాము. ప్రార్థన గది తలుపు వద్ద మన వ్యక్తిత్వాన్ని తనిఖీ చేయకూడదు. మనం ఎలా ఉన్నామో అదే విధంగా మనం దేవుని వద్దకు వెళ్లాలి మరియు ఆయన మనలో ప్రతి ఒక్కరిని తయారు చేసిన “అసలు” సహవాసాన్ని ఆనందించే ఆనందాన్ని ఆయనకు ఇవ్వాలి. మన బలాలు, బలహీనతలు, ప్రత్యేకతలు మరియు ప్రపంచంలోని ఇతర వ్యక్తులందరి నుండి మనల్ని అద్భుతంగా వేరుచేసే ప్రతిదానితో మనం భగవంతుడిని సంప్రదించాలి. మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడ మనల్ని కలుసుకోవడం, మనతో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోవడం మరియు ఆయన కోరుకునే ప్రతిదానికి మనం ఎదగడంలో సహాయం చేయడంలో దేవుడు ఆనందిస్తాడు. మనం ఉన్నపాటున దేవుని వద్దకు వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో నిశ్చింతగా ఉండగలమని గ్రహించడం ఎంతో తాజాగా ఉంటుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు దేవునిని ఎదుర్కొనుటకు ముందు “మేకప్” వేసుకోనవసరం లేదు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon