దేవుడు కదులుతాడు

నీకు అప్పగింపబడిన ఆ మంచి పదార్ధమును మనలో నివసించు పరిశుద్ధాత్మవలన కాపాడుము. (2 తిమోతి 1:14)

పాత నిబంధన కాలంలో, ఆదాము మరియు హవ్వ ఏదేను తోటలో దేవునితో నడిచారు మరియు మోషే సీనాయి పర్వతంపై ఆయనను కలిశారు. నేడు, దేవుడు మన తోటలలో లేదా సమీపంలోని పర్వతాలలో మనల్ని కలుసుకోడు, అక్కడ మనం ఆహ్వానం ద్వారా మాత్రమే ఆయనతో సంభాషించవచ్చు. ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యంలో ప్రయాణించినప్పుడు ఆయన చేసినట్లుగా, ఆయన గుడారంలో నివసించడానికి ఎన్నుకోడు. మరియు ఆయన మానవ హస్తాలతో నిర్మించిన భవనంలో నివసించడు.

మనము క్రీస్తును అంగీకరించినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసించును (యోహాను 14:17 చూడండి). దేవుడు మన ఆత్మలలోకి-మన జీవితాల యొక్క ప్రధాన కేంద్రంలో-ఎక్కడైనా ఇతర జీవుల కంటే మనకు దగ్గరగా ఉండగలడు. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ మన హృదయాలలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, మన ఆత్మలు ఆయనకు నివాస స్థలంగా మారతాయి (1 కొరింథీయులు 3:16-17 చూడండి) మరియు దేవుడు అక్కడ ఉన్నందున పవిత్రంగా మార్చబడుతుంది.

విశ్వాసులుగా మనం ఉంచబడిన పవిత్ర స్థితి మన ఆత్మలలో మరియు మన శరీరాలలో పని చేస్తుంది మరియు ఇది మన దైనందిన జీవితంలో స్పష్టంగా కనిపించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఇది ఒక ప్రక్రియగా జరుగుతుంది, మరియు మార్పు యొక్క దశలు వాస్తవానికి మనకు తెలిసిన వారికి మన సాక్ష్యంగా మారతాయి. మనం నిజానికి లోపల ఎలా జీవించాలో నేర్చుకుంటున్నాం! దేవుడు మన ఆత్మలలో అద్భుతమైన పని చేసాడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ మనకు అవసరమైన ప్రపంచానికి సాక్షిగా ఉండగలిగే విధంగా ఎలా జీవించాలో బోధిస్తున్నాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: అంతరంగములో ఉన్నట్లే వెలుపల జీవించండి!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon