దేవునితో నింపబడండి

దేవునితో నింపబడండి

తన మహిమైశ్వ ర్యముచొప్పున మీకు దయచేయవలెననియు, … [దైవిక సన్నిధి యొక్క గొప్ప కొలతను కలిగి ఉండవచ్చు మరియు పూర్తిగా దేవునితో నిండిన మరియు ప్రవహించిన శరీరం కావచ్చు] జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలిసికొనుటకును తగిన శక్తిగలవారు కావలెననియు ప్రార్థించుచున్నాను! (ఎఫెసీ 3:17, 19)

దేవుని సన్నిధి మరియు శక్తితో ప్రతిరోజూ నింపబడడం అద్భుతమైనది మరియు ఈనాటి వచనం ప్రకారం, అది మనకు దేవుని చిత్తం. మనతో నిండివుండడం కంటే దేవునితో నిండి ఉండడం చాలా మంచిది. స్వార్థం జీవించడానికి ఒక దయనీయమైన మార్గం, కానీ దేవుడు తన కోసం మరియు ఇతరుల కోసం జీవించడానికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు ఒక మార్గాన్ని అందించాడు.

క్రీస్తు అందరి కోసం చనిపోయాడని బైబిల్ మనకు బోధిస్తుంది, “జీవించువారికమీదట తమకొరకు కాక, తమ నిమిత్తము మృతిపొంది తిరిగి లేచినవానికొరకే జీవించుటకు ఆయన అందరికొరకు మృతిపొందెననియు నిశ్చయించు కొనుచున్నాము.” (2 కొరింథీయులు 5:15). శాంతి సంతోషాలతో నిండిన అద్భుతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి యేసు మనకు ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. మన స్వంత ఆనందాలు మరియు ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే జీవించడం కంటే ఇతరులను ప్రేమించేలా ఆయన ఒక మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు.

దేవుని సన్నిధితో నింపబడాలంటే ఆయనను వెదకడం, ఆయన వాక్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు మన జీవితాల్లో ఆయనకు చోటు కల్పించే ప్రవర్తనలను అభివృద్ధి చేయడం అవసరం. మీ రోజును లేఖనముతో ప్రారంభించడం మరియు దేవునితో సహవాసం చేయడం మీ రోజును సరిగ్గా ప్రారంభించడానికి మార్గం. ఈ రోజు మీకు దేవుడిచ్చిన బహుమానము, కాబట్టి దానిని వృధా చేయకండి. మిమ్మల్ని తన సన్నిధితో నింపడానికి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు, కాబట్టి మీ సంతోషం నిండుగా ఉండేలా అడగండి మరియు స్వీకరించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునితో నింపబడండి మరియు మీ ద్వారా ఇతరులను తాకనివ్వండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon