దేవునిని గురించి ఆయనతో మాట్లాడండి

దేవునిని గురించి ఆయనతో మాట్లాడండి

మా పితరుల దేవా యెహోవా, నీవు ఆకాశమందు దేవుడవై యున్నావు, అన్యజనుల రాజ్యములను ఏలువాడవు నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాక్రమము గలవాడవు, నిన్నెదిరించుట కెవరికిని బలము చాలదు. (2 దినవృత్తాంతములు 20:6)

రాజైన యెహోషాపాతుకు సమస్య వచ్చినప్పుడు అతడు ప్రభువు దగ్గరకు వెళ్లాడు. కానీ అతను ప్రభువు దగ్గరకు వెళ్లి తన సమస్య గురించి మాట్లాడలేదు; అతను ప్రభువు వద్దకు వెళ్లి ఆయన గొప్పతనమును గురించి మాట్లాడాడు. మన సమస్యల గురించి దేవునితో మాట్లాడే బదులు, మనం కూడా ఆయనతో తన గురించి మాట్లాడాలి. ఆయన ఎంత అద్భుతకరుడో, ఆయన మనకు ఎంత మేలు చేసేవాడో, ఆయన గతంలో ఏమి చేసాడో మరియు ఆయన గొప్పతనం వల్ల ఆయన ఏమి చేయగలడనే విషయం మనకు తెలుసు. ఈ విధంగా ఆయనను స్తుతించి, ఆరాధించిన తర్వాత, సమస్య గురించి మాట్లాడవచ్చు.

కొంతమంది వారికి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నాకు ఫోన్ చేసే వ్యక్తుల గురించి నేను ఆలోచించగలను మరియు అది నన్ను బాధపెడుతుంది ఎందుకంటే వారు నా పట్ల ఆసక్తి చూపడం లేదని నేను భావిస్తున్నాను, కానీ ఆ సమస్యల్లో వారి కోసం నేను ఏమి చేయగలను. మీరు దీన్ని అనుభవించారని మరియు అదే విధంగా భావించారని నేను ఖచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను. ఈ వ్యక్తులు తమను తాము నా స్నేహితులు అని పిలుచుకోవచ్చు, కానీ వాస్తవానికి వారు కాదు. నిశ్చయంగా, స్నేహితులు కష్ట సమయాల కోసం మాత్రమే ఉంటారు, కానీ ఆ సమయాల్లో మాత్రమే వారితో ఉండటం కాదు. స్నేహితులు మంచి సమయాలలో కూడా ఉంటారు. మన సమస్యల గురించి మన స్నేహితులతో మాట్లాడటమే కాకుండా, వారిని ప్రోత్సహించడం, వారి పట్ల ఆరాధనా భావం చూపడం మరియు మాటలతో మరియు చర్యలతో వారికి మద్దతు ఇస్తూ సమయాన్ని వెచ్చించాలి.

మీరు ఈరోజు దేవునితో సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నప్పుడు, మీరు మీ సమస్యలను ప్రస్తావించే ముందు ఆయనతో మీరు ఆయన గురించి మరియు ఆయన మీకు చేసే అన్ని మేళ్లను గురించి తప్పకుండా మాట్లాడండి.

అబ్రాహాము దేవుని స్నేహితుడు. నేను కూడా దేవుని స్నేహితునిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను మరియు మీరు కూడా అలాగే చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. దేవుడు కేవలం మన సమస్యలను పరిష్కరించేవాడు కాదు; ఆయనే మన సర్వస్వం.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ గురించి మీరు దేవునితో మాట్లాడుట కంటే ముందు దేవుని గురించి ఆయనతో మాట్లాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon