నిజమైన ప్రేమ ఇవ్వాలి

నిజమైన ప్రేమ ఇవ్వాలి

ఈ ప్రేమలో మనము దేవుని ప్రేమించుచున్నామని కాదు, కానీ ఆయన మనలను ప్రేమించి మరియు మన పాపముల ప్రాయశ్చిత్తం (పాపపరిహరర్ధ బలి) నిమిత్తం తన కుమారుని పంపి యున్నాడు. ప్రియులారా, దేవుడు మనలను ఎంతో ప్రేమించినయెడల మనము ఒకరి నొకడు ప్రేమింపవలెను. 1 యోహాను 4: 10-11

ప్రతి ఒక్కరూ ఇష్టపడవలెనని మరియు అంగీకరించబడవలెనని కోరుకుంటారు. కానీ మనలో చాలామంది సంతోషాన్ని తప్పు మార్గంలో కనుగొనుటకు ప్రయత్నిస్తారు. దాన్ని పొందడంలో మనము ప్రయత్నిస్తాము, కానీ అది ఇవ్వడంలో కనిపిస్తుంది. దేవుని ప్రేమ మనకు ఇవ్వబడిన అత్యంత అద్భుతమైన బహుమతి. ఒకసారి మనలో అది ప్రవహిస్తే, ఇది మనలో నుండి ఇతరులకు ప్రవహిస్తుంది; లేకపోతే, అది ఒక్క చోటనే ఉంటుంది.

ప్రేమ యొక్క స్వభావం ఇచ్చుటయే. మనము ప్రేమను ఎలా ఇవ్వాలి అని మొదటి యోహాను 4:11 నొక్కిచెప్పింది: ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు మనలను చాలా ప్రేమించినట్లయితే, మనము కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమింపవలెను.

దేవుని నిజమైన ప్రేమలో జీవించడం ఒక ప్రక్రియ. మొదటిగా, దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు, విశ్వాసం ద్వారా ఆయన ప్రేమను పొందుకుంటాము. అప్పుడు మనం సమతుల్యమైన రీతిలో ప్రేమిస్తాము, దేవునికి తిరిగి ప్రేమ ఇవ్వండి మరియు అప్పుడు ఇతరులను ప్రేమిస్తాం.

ప్రేమ ఈ కోర్సును అనుసరించాలి లేదా ఇది సంపూర్తి కాదు. ఒకసారి మనలో దేవుని ప్రేమ ఉన్నప్పుడు, దానిని మనము ఇవ్వవచ్చు. దేవుడు మనలను ప్రేమించినట్లుగా ఇతరులను మనము లోతుగా మరియు నిబంధన లేకుండా ప్రేమించగలము.

ప్రారంభ ప్రార్థన

ప్రభువా, మీ ప్రేమ నాలో ఉన్న చోటనే ఉండకూడదని ఆశిస్తున్నాను. మీ ప్రేమను మాత్రమే పొందుట కాదు కానీ ఇతరులను విలాసంగా ప్రేమిస్తానని ఎంచుకోవడం ద్వారా ప్రక్రియను పూర్తిచేయటానికి సహాయం చెయ్యండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon