ప్రేమయనే ఆత్మ

ప్రేమయనే ఆత్మ

ఏ మానవుడును దేవుని ఎప్పుడును చూచియుండ లేదు; మన మొకనినొకడు ప్రేమించిన యెడల దేవుడు మనయందు నిలిచియుండును; ఆయన ప్రేమ మనయందు (పరిపక్వతతో, పరిపూర్ణమగును) సంపూర్ణమగును! (1 యోహాను 4:12)

మనకు లేనిది మనం ఇవ్వలేము. మనం దేవుని ప్రేమను ఎన్నడూ పొందకపోతే ఇతరులను ప్రేమించాలని ప్రయత్నించడం నిష్ఫలం. మనం మనల్ని మనం సమతుల్యంగా ప్రేమించుకోవాలి, స్వార్థపూరితంగా, స్వాకేంద్రీతము కాదు. మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవాలని, మనతో ప్రేమలో ఉండకూడదని నేను బోధిస్తాను.

మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోవాలంటే, మీ పట్ల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మీరు విశ్వసించాలి; ఇది శాశ్వతమైనది, మార్పులేనిది మరియు షరతులు లేనిది అని తెలుసుకోండి. అతని ప్రేమ మిమ్మల్ని ధృవీకరిస్తుంది మరియు మిమ్మల్ని సురక్షితంగా భావించేలా చేయనివ్వండి, అయితే మీ గురించి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించడం ప్రారంభించవద్దు (రోమీయులకు 12:3 చూడండి). మనల్ని మనం ప్రేమించుకోవడం అంటే మన ప్రవర్తనను మనం ప్రేమించడం కాదు; దేవుడు మనలను సృష్టించిన అద్వితీయమైన వ్యక్తిని మనం ప్రేమిస్తాము మరియు అంగీకరిస్తాము.

మనల్ని మనం సమతుల్యంగా ప్రేమించుకోవడమే ప్రేమ మన ద్వారా ఇతరులకు ప్రవహించేలా చేస్తుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఆరోగ్యకరమైన, సముచితమైన రీతిలో మనపట్ల దేవుని ప్రేమను పొందకుండా, మనం ఇతరుల పట్ల అనురాగ భావాలను లేదా గౌరవాన్ని కలిగి ఉండవచ్చు, ఒక మానవీయ ప్రేమ; దేవుడు స్వయంగా ఆ ప్రేమ మనలను ప్రేరేపించకపోతే మనం ఖచ్చితంగా ప్రజలను బేషరతుగా ప్రేమించలేము.

పరిశుద్ధాత్మ మన హృదయాలను శుద్ధి చేస్తాడు, తద్వారా మనము దేవుని యొక్క యథార్థమైన ప్రేమను ఇతరులకు ప్రవహింపజేయగలము (1 పేతురు 1:22 చూడండి). ఇది ఆత్మతో నింపబడుటలో భాగము.

మనం ఇతరుల పట్ల ప్రేమను వ్యక్తపరచాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మనం ఇతరుల గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరియు వారిని ఎలా ఆశీర్వదించవచ్చో మనం ఆలోచించినప్పుడు, ప్రేమ యొక్క ఆత్మ అయిన పరిశుద్ధాత్మతో మనల్ని మనం నింపుకుంటాము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఈరోజు మీరు ప్రపంచమునకు ఇచ్చే ఒక అద్భుతమైన దాన్ని కలిగి యున్నారు – అదేదనగా మీలో ఉన్న దేవుని ప్రేమ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon