మనము అడగక మునుపే దేవుడు మన కొరకు జవాబును కలిగి యున్నాడు

మనము అడగక మునుపే దేవుడు మన కొరకు జవాబును కలిగి యున్నాడు

కీర్తనీయుడైన యెహోవాకు నేను మొఱ్ఱ పెట్టితిని నా శత్రువుల చేతిలోనుండి ఆయన నన్ను రక్షించెను. (2 సమూయేలు 22:4)

యెహోషాపాతు భయంకరమైన యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ముందుగా దేవునిని స్తుతిస్తూ, ఆయన ఎంత గొప్పవాడు, అద్భుతమైనవాడు, శక్తివంతుడు మరియు ఘనమైనవాడో చెప్పడం ద్వారా ఆయనను సంప్రదించాడు. ఆయన తన ప్రజలను రక్షించడానికి మరియు ఆయన వాగ్దానాలను సమర్థించడానికి గతంలో ప్రభువు చేసిన నిర్దిష్ట శక్తివంతమైన చర్యలను వివరించడం ప్రారంభించాడు. అంతటితో ఆగక తన విన్నపాన్ని దేవునికి సమర్పించాడు. ప్రభువు సమస్యను పరిష్కరిస్తాడనే తన పూర్తి విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేయడం ద్వారా ఆయన ప్రారంభించాడు. అప్పుడు ఆయన ఇలా అన్నాడు, “ఓ, దేవా, మా వారసత్వం కోసం మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆస్తిని కొల్లగొట్టుటకు మా శత్రువులు మాకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్నారు. నేను ఈ చిన్న సమస్యను ప్రస్తావించాలని అనుకున్నాను. కానీ మీరు ఎంతో గొప్పవారు: ఈ పరిస్థితి ఇప్పటికే అదుపులో ఉందని నేను ఎరిగి యున్నాను!”

మనం దేవునిని సహాయం కొరకు అడిగినప్పుడు, మనం మొదటిసారి అడిగినప్పుడు ఆయన వింటాడని మనం గ్రహించాలి. అదే విషయాన్ని పదే పదే అడుగుతూ మన ప్రార్థన సమయాన్ని వెచ్చించాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఏది కావాలో లేదా ఏది అవసరమో దేవునిని అడగడం ఉత్తమమని నేను భావిస్తున్నాను, ఆ తరువాత, మళ్ళీ మన ఆలోచనకు వచ్చినప్పుడు, ఆయన పనిచేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. మనము ఆయనను విశ్వసిస్తున్నామని మరియు ఆయన సమయం ఖచ్చితంగా ఉంటుందని మనము ఆయనకు చెప్పాలి.
మీ సమస్యలు కనిపించకముందే దేవుడు మీ విమోచన కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. దేవుడు ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపోడు! ఆయనపై దృష్టి పెట్టడం కొనసాగించండి; ఆరాధన, ప్రశంసలు, మరియు సహాయం మార్గంలో ఉందని ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పండి; మరియు ఆయన మీ యుద్ధాల ద్వారా మిమ్మల్ని విజయం వైపు నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని వినడం కొనసాగించండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునికి మనం గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఆయనకు మన స్తుతి అవసరం.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon