మీరు ఆలోచించే మార్గమును మార్చండి.

మీరు ఆలోచించే మార్గమును మార్చండి.

… మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక, ఉత్తమమును, అనుకూలమును, సంపూర్ణమునై యున్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలిసికొనునట్లు మీ మనస్సు మారి నూతనమగుటవలన రూపాంతరము పొందుడి. —రోమా 12:2

మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? “మనస్సు ఒక వ్యర్ధపరచుటకు ఒక భయంకరమైన విషయం”? మన మనస్సుల్లో మంచి కొరకు సామర్థ్యం, నేర్చుకోవడం, ఆలోచించడం మరియు పెరుగుదల, మరియు మేము వాటి అత్యధిక సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించకపోతే అది ఒక విషాదం.

నా మనస్సులో ప్రతికూలమైన, వేధింపు, అపరాధము, క్షమించేది, సిగ్గు పడటం మరియు ఆరోపించే ఆలోచనలు ప్రవేశించటానికి చాలా నష్టపరిచే ఆలోచనలను నేను అనుమతించినప్పుడు నా జీవితంలో ఒక సమయం ఉంటుంది. సమస్య ఏదనగా నా ఆలోచనలు నియంత్రించడానికి లేదా నేను దృష్టినుంచే ఏ ఆలోచనల మీద నేను దృష్టినుంచాలి మరియు నమ్మకముంచాలో నాకు ఎటువంటి ఆలోచనలేదు.

నేను నిజం కానిది ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటే, నేను ఆపడానికి శక్తి కలిగి యున్నానని తెలుసుకోవటం లేదు. నేను దేని గురించి ఆలోచించాలో ఎవ్వరూ నాకు చెప్పలేదు. ఎవరైనా మీతో ఎప్పుడైనా చెప్పారా? లేకపోతే, నేను మీ ఆలోచనలు మిమ్మల్ని నియంత్రించనివ్వవలసిన అవసరం లేదు అని మీకు చెప్తాను. మీరు దేవుని ఆలోచనల మీద దృష్టినుంచుటకు మీరు ఎన్నుకోవచ్చు!

రోమ 12:2 లో చెప్పినట్లుగా దేవుడు మిమ్మల్ని రూపాంతరం చెందిచుటకు అనుమతించుట … మీ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవడమే. మీ మనస్సులో యుద్ధాన్ని గెలవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. కానీ అది ఆచరణాత్మక స్థాయిలో ఎలా ఉంటుంది?

నా కోసం లెక్కలేనన్ని సార్లు పని చేసాడు మరియు మీ కోసం కూడా ఆయన పని చేస్తాడని నాకు తెలుసు: మీరు మీ మనస్సులో కుస్తి చేస్తున్న తదుపరి సారి, మీరు ప్రత్యేకించి, మీరు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని నేను కోరుకుంటాను. మీరు ఆయన మంచితనం కోసం మరియు ఆయన మీ జీవితాన్ని దీవించిన అన్ని గొప్ప మార్గాలు కోసం ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. మీరు దీన్ని చేయాలని శ్రద్ధకలిగి యున్నప్పుడు, మీ జీవితం మార్చడం ప్రారంభమవుతుందని మీరు చూస్తారు మరియు విషయాలు ఉత్తమంగా మరియు మెరుగవుతాయి.

దేవుడు మీకు ఇచ్చిన శక్తి తెలుసుకొనుటయే నా ఆశ మరియు ప్రార్థన మరియు ప్రతి రోజు మీ ఆలోచనలో, ఆయన మీ యెడల కలిగియున్న ఆయన ప్రేమ యొక్క సంపూర్ణత్వంతో నడుస్తారు!


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను నా ఆలోచనా జీవితంలో మీ శక్తిని అనుభవించాలనుకుంటున్నాను. నేను మీ మంచితనం మరియు నా యెడల మీరు కలిగియున్న మీ ప్రేమ మీద దృష్టి పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ప్రతికూల ఆలోచన నా మార్గంలో వచ్చినప్పటికీ, నీవు చాలా పెద్దవాడవనీ మరియు మంచి వాడవనీ నాకు తెలుసు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon