మీరు దేవుని మీద విధించ రాదు

మీరు దేవుని మీద విధించ రాదు

… మనము తన యెదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై యుండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడకమునుపే, ప్రేమచేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను.  …. – ఎఫెసీ 1:6  

ఈనాడు, మీ శ్రేయస్సును నేను చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తానని నేను మీకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను: మీరంటే దేవునికి ఎటువంటి ఆశ్చర్యం లేదు. ఆయన మిమ్మల్ని ఎంచుకున్నప్పుడు ఆయన మీకు ఏమి చేస్తున్నాడో ఆయనకు తెలుసు, ఆయన నన్ను ఎంపిక చేసుకున్నప్పుడు ఏమి పొందాడో ఆయనకు తెలుసు.

బైబిల్ దేవుడు తన స్వంత వ్యక్తిగా ఉండునట్లు ఆయన మనలను వాస్తవముగా ఎత్తిపట్టాడు! నీవు మమ్మల్ని యాధృచ్ఛికముగా మనలను ఎత్తిపట్టుకోలేదు! మీరు యాదృచ్చికంగా ఒక రోజు చూపించలేదు. దేవుడు మిమ్మల్ని నిరాకరించటానికి నిర్ణయించలేదు.

మీరు దేవుణ్ణి బాధించలేరు ఎందుకంటే ఆయన మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు … మీరు ఆయన మీద విధించుట కాదు! ఆయన మీకు సమస్య ఉన్నప్పుడు ఆయన కళ్ళు త్రిప్పుకోవడం లేదు. బదులుగా, మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు, మీరు ఎంత బాగా వున్నారో, అతని దృష్టిలో మీరు ఎంత విలువైనవారో, మరియు ఆయన ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో ఆయన ఎల్లప్పుడూ గుర్తుచేసుకుంటాడు.

మీ బలహీనతలను దేవుడు ఇప్పటికే గ్రహించాడు, మీ ప్రతి దోషమును, విఫలమయిన ప్రతిసారి, “నేను నిన్ను కోరుతున్నాను” అని అంటున్నాడు. ఎఫెసీయులకు 1:5 చెబుతుంది, మిమ్మల్ని తానే స్వయంగా దత్తత చేసుకోవాలని ముందే చెప్పాడు. దేవుడు మీ తండ్రి! మీ వైపు అతనితో, చివరిగా అంతా సరిగ్గా పనిచేయడానికి విషయాలు కట్టుబడి ఉన్నాయి.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నీ ప్రేమ నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. నా తండ్రిగా, లోకము సృష్టింపకముందే మీరు నన్ను ఎన్నుకొన్నారు. నేను ఎంతగా  తప్పుత్రోవలో వున్న, మీరు నన్ను ఇప్పటికీ కోరుతున్నారని నాకు తెలుసు. మీ మంచితనం కొరకు ధన్యవాదాలు!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon