విజ్ఞాపన మరియు పట్టుదల ప్రార్థన

విజ్ఞాపన మరియు పట్టుదల ప్రార్థన

దేవుని అడుగనందున మీ కేమియు దొరకదు. (యాకోబు 4:2)

మనం కోరుకునే వస్తువులను పొందేందుకు కష్టపడకుండా వాటిని పొందేందుకు దేవుడు ఒక సులభమైన మార్గాన్ని అందించాడు. ఈనాటి వచనం ఇలా చెబుతుంది, మనము కొన్ని విషయాలు పొందుకోలేము ఎందుకంటే మనం వాటి కోసం దేవుణ్ణి అడగలేదు. ప్రార్థన చేయకపోతే ప్రార్థనకు సమాధానం లభించదు; కాబట్టి, మనం ప్రార్థించాలి మరియు అడగాలి. మనము అభ్యర్థనలు చేసినప్పుడు మనం ప్రార్థించే ప్రార్ధనను వినతి ప్రార్థన అని పిలుస్తారు మరియు ఈ రకమైన ప్రార్థన చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఎవరైనా ప్రార్థించి, అడిగితే తప్ప దేవుడు భూమిపై ఏమీ చేయడు. మీరు చూడండి, మనము ప్రార్థన ద్వారా ఆయనతో భాగస్వామిగా ఉన్నాము. ప్రార్థన అనేది కేవలం మనం ఆయనతో సహకరిస్తూ, ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఆయనతో కలిసి పని చేయడం ద్వారా సహజమైన రాజ్యంలో పనులు పూర్తి చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రార్థన పరలోకపు యొక్క శక్తిని భూమికి తీసుకువస్తుంది.

మన ప్రార్థనలకు త్వరగా సమాధానం లభించకపోతే, మన పట్ల దేవుని చిత్తం కాని దాని కోసం మనం అడగవచ్చు లేదా దేవుడు సమాధానం ఇవ్వడానికి వేచి ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన మన విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు మరియు మనం ఓర్పు మరియు సహనం నేర్చుకునేటప్పుడు మన ఆధ్యాత్మిక కండరాలను నిర్మించడంలో సహాయం చేస్తాడు.

మనమే పనులు జరిగేలా ప్రయత్నించే బదులు మనం దేవునికి విన్నవించుకోవాలి మరియు మన అభ్యర్థనలను ఆయనకు తెలియజేయాలి. ఆయన ఎలా మరియు ఎప్పుడు సమాధానం ఇస్తాడు అనే విషయంలో కూడా మనం ఆయన జ్ఞానాన్ని విశ్వసించాలి. ప్రార్థన దేవుడు పని చేయడానికి తలుపులు తెరుస్తుంది, కానీ మన స్వంత ప్రయత్నంలో వస్తువులను పొందాలనే మన ప్రయత్నం మనల్ని నిరాశపరుస్తుంది మరియు దేవునికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ఆయన మార్గాలు మరియు సమయాలను మనం అడగడానికి మరియు విశ్వసించడానికి ఆయన వేచి ఉన్నాడు. మనం చేసినప్పుడు, ఆయన మన పక్షమున శక్తివంతంగా పని చేస్తాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ఊహించిన దాని కంటే దేవుడు మనకు మరింత ఎక్కువ ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు కాబట్టి ధైర్యముగా అడగండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon