శత్రు సైన్యము మీ వెంటే ఉన్నారా?

శత్రు సైన్యము మీ వెంటే ఉన్నారా?

ఇది యయిన తరువాత మోయాబీయులును అమ్మోనీయులును మెయోనీయులలో కొందరును దండెత్తి యెహోషాపాతు మీదికి వచ్చిరి. (2 దినవృత్తాంతములు 20:1)

ఈరోజు వచనములో మోయుబీయులు, అమ్మోనీయులు మరియు మెయోనీయులు యోహోశాపాతు మరియు యూదా జనాంగము మీదకు దండెత్తి వచ్చుచున్నారు. పాత నిబంధనలోని ఇతర భాగాల్లో, యెబూసీయులు, హిత్తీయులు మరియు కనానీయులు అనే వారు దేవుని ప్రజలకు సమస్యగా ఉన్నారు.

కానీ దీనితో, భయము కల్పించేవారు, వ్యాధులను కలిగించేవారు, ఒత్తిడిని కలిగించేవారు, ఆర్ధిక సమస్యలను కలిగించే వారు, అభద్రతను కలిగించే వారు, చికాకు కలిగించే పొరుగువారు మొదలగువారు ఉంటారు.

నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను, ప్రస్తుతం ఏ “-యులు” మిమ్మల్ని వెంబడిస్తున్నాయి? అవి ఏమైనప్పటికీ, అతని తర్వాత వచ్చిన “యులు” పట్ల రాజు యెహోషాపాతు ప్రతిస్పందన నుండి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. అతను చేసిన మొదటి విషయం భయం, కానీ అతను త్వరగా వేరే పని చేసాడు: అతను ప్రభువును వెతకడానికి తనను తాను సిద్ధం చేసుకున్నాడు. అతని నుండి వినాలని నిశ్చయించుకున్న యెహోషాపాతు ఆ ప్రయోజనం కోసం తన రాజ్యం అంతటా ఉపవాసం కూడా ప్రకటించాడు. అతను దేవుని నుండి వినాలని అతనికి తెలుసు. అతనికి యుద్ధ ప్రణాళిక అవసరం, మరియు దేవుడు మాత్రమే అతనికి విజయం సాధించగలడు

యెహోషాపాతు వలె, మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మనుషుల దగ్గరకు కాకుండా దేవుని దగ్గరకు పరిగెత్తే అలవాటును పెంపొందించుకోవాలి. మన స్వంత జ్ఞానాన్ని సంప్రదించడం లేదా ఇతరుల అభిప్రాయాలను అడగడం కంటే మనం ఆయనను వెతకాలి. కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు మనం “ఫోన్‌ వద్దకు పరిగెత్తుతామా లేదా సింహాసనం వైపు పరిగెత్తుతామా” అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. దేవుడు మనతో ఒక సలహా మాట మాట్లాడటానికి ఒక వ్యక్తిని ఉపయోగించుకోవచ్చు, కానీ మనం ఎల్లప్పుడూ మొదట ఆయనను వెతకాలి.

భయంతో పోరాడటానికి దేవుని స్వరం వినడమే గొప్ప మార్గం. మనం ఆయన నుండి విన్నప్పుడు, విశ్వాసం మన హృదయాలను నింపుతుంది మరియు భయాన్ని దూరం చేస్తుంది. శతాబ్దాల క్రితమే తాను దేవుని నుండి వినవలసి ఉందని యెహోషాపాతుకు తెలుసు మరియు ఇప్పుడు మనకు అదే అవసరం ఉంది. ఈరోజు తప్పకుండా దేవునిని వెదకి, ఆయన స్వరాన్ని వినండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ జీవితములోని మీ శత్రువుల నుండి మిమ్మల్ని కాపడమని దేవునిని అడగండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon