స్వస్థతా వరము

స్వస్థతా వరము

…. మరియొకనికి ఆ ఒక్క ఆత్మవలననే స్వస్థపరచు వరము. (1 కొరింథీ 12:9)

స్వస్థతా వరములు విశ్వాసం యొక్క వరముతో పనిచేస్తాయి. విశ్వాసులందరూ రోగుల కోసం ప్రార్థించమని మరియు వారు కోలుకోవాలని (మార్కు 16:17-18 చూడండి) ప్రోత్సహించబడినప్పటికీ, పరిశుద్ధాత్మ కొంతమందికి ఇతర ఆధ్యాత్మిక బహుమతులు ఇచ్చినట్లే, కొంతమందికి అసాధారణమైన స్వస్థత బహుమతులను అనుగ్రహిస్తాడు.

మా సమావేశాలలో మేము తరచుగా ప్రజల కోసం ప్రార్థిస్తాము మరియు అనేక అద్భుతమైన స్వస్థతలను చూస్తాము. మేము సంవత్సరాలుగా ధృవీకరించబడిన శారీరక స్వస్థతలకు సంబంధించిన సాక్ష్యాలు మరియు నివేదికల చిత్తను కలిగి యున్నాము. నేను మా సమావేశాలలో మరియు మా ప్రసారాలలో విశ్వాసం యొక్క ప్రార్థనను ప్రార్థిస్తాను మరియు దేవుడు పని చేస్తున్నాడని విశ్వాసం ద్వారా నేను నమ్ముతున్నాను.

ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక బహుమతి ద్వారా స్వస్థతను పొందినప్పుడు, ఆ స్వస్థత వెంటనే స్పష్టంగా కనిపించకపోవచ్చు. స్వస్థత అనేది ఔషధం వలె పని చేసే ప్రక్రియ. విశ్వాసం ద్వారా దానిని స్వీకరించడం మరియు అది పనిచేస్తుందని నమ్మడం అవసరం. ఫలితాలు తరచుగా తర్వాత కనిపిస్తాయి. “దేవుని స్వస్థపరిచే శక్తి ప్రస్తుతం నాలో పని చేస్తోంది” అని చెప్పమని నేను తరచుగా ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తాను. మన ఆరోగ్యం విషయంలో దేవునిని విశ్వసించాలి. నాకు అవసరమైనప్పుడు వైద్యులు మరియు ఔషధం కోసం నేను దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాను, కానీ యేసు మన స్వస్థత (యెషయా 53:5 చూడండి).


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీ పరమవైద్యుడు మరియు ఆయన వాక్యమే మీ ఔషధం. అన్ని విధాలుగా మిమ్మల్ని స్వస్థపరచమని ఆయన అడగండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon