స్వేచ్ఛనిచ్చే ప్రేమను ఇవ్వండి

స్వేచ్ఛనిచ్చే ప్రేమను ఇవ్వండి

ప్రభువే ఆత్మ ప్రభువుయొక్క ఆత్మయెక్కడ నుండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యము (స్వేచ్చా, బంధకము నుండి విడుదల) నుండును.  —2 కొరింథీ 3:17

ప్రేమ అనగా స్వేచ్ఛ. అది స్వేచ్ఛను మరియు బంధమునిచ్చే స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది. ప్రేమ ఇతరులను నియంత్రించడం లేదా సవరించడం లేదా ఇతరుల గమ్యస్థానం చేరుకోకుండా చేయడం చేయదు.

యేసు స్వేచ్ఛ ప్రకటించునట్లు దేవుని ద్వారా పంపబడ్డానని చెప్పాడు. విశ్వాసులవలె, మనము చేయవలసినదేమనగా-ప్రజలు తమ జీవితాల కొరకు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇవ్వబడిన స్వేచ్ఛను కూడా మన నియంత్రణలోకి తీసుకు రాకూడదు.

ప్రజలు ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నారో నేను దానిని చేయునట్లు ప్రజలను ప్రేరేపించుట ద్వారా వారి హృదయాలకు మాట్లాడగలిగే దేవుడి తలుపును మూయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నానని నేను కనుగొన్నాను. మన జీవితాల్లో ప్రజలందరినీ దేవుని మహిమ కోసం పని చేయునట్లు విడుదల చేయాలి కానీ మన స్వంత మహిమ కొరకు కాదు.

ప్రజలను స్వేచ్ఛగా ఉంచండి మరియు వారు దానిని బట్టి నిన్ను ప్రేమిస్తారు. తారుమారు చేయవద్దు. బదులుగా, దేవుడు వారి జీవితాలపై నియంత్రణను చూపించడాన్ని నేర్చుకోండి.

గొప్ప ప్రేమ ఉన్న వ్యక్తి, ప్రజలను, వస్తువులను విడుదల చేయగలడు. నేడు, నియంత్రిస్తున్న వ్యక్తిగా ఉండకూడదు, కానీ దేవుడి నుండి మాత్రమే వచ్చిన స్వేచ్ఛ ప్రేమను ఉచితంగా ఇస్తుంది.

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, ఇతరులకు నేను ఇచ్చే ప్రేమను మీరు ఇచ్చే స్వేచ్చ ప్రేమగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నియంత్రించడానికి మరియు సవరించడానికి నా కోరికను నేను వదిలి వేస్తున్నాను. నీవు నా జీవితంలో ఉంటే చాలు మరియు వాటిని నీకు అప్పగించువారిని నేను ప్రేమిస్తాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon