Есүс бол Таны Хад

Есүс бол Таны Хад

Учир нь Бурханы бүх амлалт Түүний (Христийн) дотор “За” (хариулт) ажээ. Тиймд бид Бурханы алдрын тулд Түүгээр (Түүгээр болон ажлаар нь) дамжуулан “Амээн” гэдэг. — 2 КОРИНТ 1:20

Библийн хэд хэдэн газарт жишээлбэл: 1 Коринт 10:4 дээр Есүсийг Хад Чулуу гэж хэлсэн байдаг. Элч Паул Колоссай 2:7 дээр бид бол Есүсээс эхтэй суурилагдсан гэж хэлдэг.

Хэрвээ бид Есүс Христэд суурилагдсан юм бол зөв, сайн байна. Харин бид өөр зүйлд суурилагдсан байвал хэцүү байх болно.

Ямар ч хүн Есүс шиг бат, хатуу байж чадахгүй. Хүн бол үргэлж л худал хуурмагт унахад бэлэн байдаг. Есүс Христ бол тийм биш юм. Тиймээс итгэлээ өөрчлөгдөшгүй Түүнд тавь. Ямар нэгэн хүн, нөхцөл байдал, өөр ямар нэгэн зүйлд итгэлээ бүү тавь.

Та итгэл найдвараа өөрийн авралын Чулуунд тавихгүй бол сэтгэлээр унаж, урам хугарч, хэцүү байдалтай байх болно. Бидний эсрэг ямар ч зүйл байсан Бурханы хайранд итгэлтэй байвал Тэр биднийг унагахгүй, бидэнтэй үргэлж хамт байх болно гэдгийг сэтгэлийнхээ гүнээс мэддэг.


Бид Христээс салангид байснаас болоод дампуурна. Бурхангүй, тусламжгүй болно. Харин Түүнд боломжгүй зүйл гэж байхгүй.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon