Есүсийг хэрхэн таньж мэдэх вэ How to Know Jesus

Есүсийг хэрхэн таньж мэдэх вэ

Есүсийг хэрхэн таньж мэдэх талаар та суралцсанаар Бурханы танд төлөвлөсөн гайхалтай амьдралын замыг эхлүүлэх болно. Ром 3:23 хэлэхдээ: Бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй. Есүсийг таньж мэднэ гэдэг нь Түүнээс танд хэрэгтэй зүйлийг олж мэдэх, таны төлөө хийсэн зүйлд итгэх, Түүний гайхалтай бэлгийг хүлээж авах юм.

Та гэм нүгэлтэй учраас танд  Аврагч хэрэгтэй бөгөөд та өөрийнхөөрөө амьдарч болохгүй гэдгийг олж мэдэх болно. Есүсийг таньж мэдэхийн сайн зүйл нь юу гэвэл та аврагдсан тэр мөчөөс л танд гайхалтай өөрчлөлтүүд харагдах болно.

Та Түүнд өөрийн хийсэн гэм нүглүүд болон бүх муу зүйлүүдээ өгч оронд нь Бурхан танд зориулж байгаа бүхнийг авах болно. Та мэдсэн ч бай хараахан мэдээгүй ч бай Түүний танд зориулсан төлөвлөгөө гайхалтай бөгөөд танд өгсөн энэхүү амьдралын анхны алхам байх болно.

“Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц Хүүгээ өгсөн тул Хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно.”- Иохан 3:16

Залбирал

Ром 10:9 хэлэхдээ ”Хэрэв та Есүсийг Эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч, Бурхан Түүнийг үхэгсдээс амилуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл, аврагдах болно.”Хэрэв Есүс таныг Түүнтэй хувийн харилцаа тогтоож хийж байгаа бүх зүйлдээ Есүсийг дагахад бэлэн байхаар дуудагдсан бол чангаар залбираарай.

 

“Есүс ээ, Би бол гэмтэй хүн учраас надад Аврагч хэрэгтэй. Би миний төлөө бүх гэм нүглүүдийн минь төлөө Загалмай дээр цовдлогдсон гэдэгт тань би итгэж байна. Та яг одоо намайг аварна гэдэгт би итгэж байна. Би танд амьдралаа өгч байна. Өнөөдөр та намайг уучилсан учраас би аврагдсан. Өдөр бүр Таны төлөө амьдрана гэдэг нь ямар учиртайг ойлгоход минь туслаарай. Амээн.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon