Хүний мөн чанарыг ойлгох нь

Харин Есүс [Өөрийн талаас] өөрийгөө тэдэнд эс даатгасан нь Тэрээр бүх хүнийг мэдэж байсных билээ. Хүний дотор юу байдгийг мэдэж [Тэрээр хүний зүрх сэтгэлийг уншиж чаддаг байсан] байсан тул хүний тухай хэн нэгний гэрчлэл [хүмүүсийн тухай хэнээс ч мэдүүлэг авах хэрэггүй] Түүнд хэрэггүй байв. Иохан 2:24-25

Нэгэн удаа би чуулгантай холбоотой сэтгэл гонсойм байдлыг шийдэх хэрэгт оролцсоны дараа Бурхан Иохан 2:24–25-г надад сануулав. Энд Есүсийн дагалдагч нартайгаа байгуулсан харилцааны талаар өгүүлдэг.

Есүс Өөрийгөө дагалдагч нартаа даатгадаггүй байсныг энэ эшлэл тов тодорхой хэлж байна. Тэрээр Өөрийгөө тэдэнтэй холбож, тэдэнтэй хамт амьдарч байсан боловч тэднийг төгс биш гэдгийг мэддэг байжээ. Тэр хүний мөн чанарыг ойлгож, Өөрийгөө тэдэнд бүрэн даатгасангүй.

Би зөвхөн Бурханд даатгах учиртай байсан итгэл найдвараа хүмүүс дээр тавьж, өөрөө өөрийнхөө урмыг хугалах зүйл хийснийг энэ ухаарал надад харуулав.

Бид ч гэсэн хүмүүстэй тогтоосон аливаа харилцаандаа зөвхөн тодорхой хэмжээнд л цаашлах боломжтой. Хэрэв бид бурханлаг мэргэн ухааны хязгаараас цааш хэтэрвэл сэтгэлдээ шарх авч болзошгүй. Энэ хүмүүс намайг хэзээ ч гомдоохгүй дээ гэж бодсоноор бид энэ урхинд амархан унадаг. Тэд бидний тогтоосон жишгийн дагуу амьдрахгүй гэдгийг мэдээд бид сэтгэлээр унадаг. Хэн ч төгс биш шүү дээ.

Бидний хувьд сайн мэдээ нь, Бурхан төгс бөгөөд бидний сэтгэлийг хэзээ ч гонсойлгохгүй. Тэр ямагт сайн бөгөөд хайрлаж чаддаг. Бурханд өгөх ёстой итгэл найдвараа хүмүүст бүү өг. Харин ч өөрийгөө Түүнд бүрмөсөн өргө. Зөвхөн Тэр ганцаараа бүх итгэл найдварыг даах төгс Нэгэн.

Залбирлын эхлэл

Бурхан минь, төгс хүн гэж нэг ч байхгүй. Харин Та бол төгс. Би бүх цаг үед Танд л бүх итгэл найдвараа өгч, Та хэзээ ч урмыг хугалахгүй гэдэгт итгэж байна. Өнөөдөр Таны төгс байдлаас амар тайвныг олж авлаа.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon