కేవలం దీనికి సమయం ఇవ్వండి

కేవలం దీనికి సమయం ఇవ్వండి

కాబట్టి నీ కటాక్షము నా యెడల కలిగిన యెడల నీ కటాక్షము నాయెడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గమును నాకు తెలుపుము. అప్పుడు నేను నిన్ను తెలిసికొందును; చిత్తగించుము, ఈ జనము నీ ప్రజలేగదా అనెను. [క్రమంగా మీతో మరింత లోతుగా మరియు సన్నిహితంగా పరిచయం అవుతారు]. (నిర్గమ కాండము 33:13)

మీరు దేవునితో సమయం గడుపునప్పుడు, అది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మీరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు, మీరు సులభంగా కలిసిపోతారు, మీరు మరింత ఆనందంగా ఉంటారు మరియు మీరు ప్రతి పరిస్థితిలో స్థిరంగా ఉంటారు. నాణ్యమైన సమయం దేవునితో గడుపుట మీరు బలమైన ప్రయోజనములు పొందుకొనుటకు మీరు పెట్టె పెట్టుబడియే. అతను ఏమి ఇష్టపడుతున్నాడో మరియు ఆయనను ఏది బాధపెడుతుందో మీరు అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తారు. ఏ స్నేహితుడితోనైనా, మీరు దేవునితో ఎంత ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారో, అంత ఎక్కువగా మీరు ఆయనలా అవుతారు.

దేవుడు మీకు మరియు ఇతరులకు తన ప్రేమను వెల్లడిపరచాలని ఆశిస్తున్నాడు కాబట్టి మీరు దేవునితో సమయాన్ని గడుపుట ఎక్కువగా గడుపుట దీనిని కారణభూతమవుతుంది మీరు ఎవరితోనైనా ఆయనకు నచ్చని విధంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ మనస్సాక్షి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తుంది. ఆయన దుఃఖించినప్పుడు మీ హృదయం దుఃఖిస్తుంది మరియు మీరు త్వరగా “ఓ దేవా, నన్ను క్షమించండి” అని ప్రార్థిస్తారు. మీరు బాధపెట్టిన వ్యక్తికి మీరు త్వరలో క్షమాపణలు చెప్పాలనుకుంటున్నారు మరియు “నన్ను క్షమించండి. నేను నిన్ను బాధపెట్టాలని అనుకోలేదు,” అని చెప్పడం అంత కష్టం కాదు.

దేవునితో సమయం గడపడం వలన అతను మీ పట్ల మరియు ఇతరులపట్ల చూపాలనుకుంటున్న ప్రేమ పట్ల మీరు మరింత సున్నితంగా ఉంటారు.

దేవుడు మోషేతో మాట్లాడినప్పుడు అతడు దేవుని దృష్టిలో కృప పొందినవాడాయెను (నిర్గమకాండము 33:12 చూడండి), మోషే తన హృదయం కోరుకున్నది ఏదైనా అడగవచ్చని దేవుడు తనతో చెబుతున్నాడని మోషే అర్థం చేసుకున్నాడు.

మోషే ప్రతిస్పందిస్తూ తాను దేవునితో మరింత సన్నిహితంగా మెలగాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పాడు. దేవుడు చరిత్రలో అత్యంత అద్భుతమైన అద్భుతాలను చేయడాన్ని మోషే చూశాడు, అయినప్పటికీ అతను కోరుకున్నది దేవుణ్ణి సన్నిహితంగా తెలుసుకోవడమే.

తన హృదయం కోరుకున్నది ఏదైనా అడగవచ్చని దేవుడు తనతో చెప్తున్నదని మోషే అర్థం చేసుకున్నాడు.

మోషే ప్రతిస్పందిస్తూ తాను దేవునితో మరింత సన్నిహితంగా మెలగాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పాడు. దేవుడు చరిత్రలో అత్యంత అద్భుతమైన అద్భుతాలను చేయడాన్ని మోషే చూశాడు, అయినప్పటికీ అతను కోరుకున్నది దేవుణ్ణి సన్నిహితంగా తెలుసుకోవడం.

దేవునిని తెలుసుకొనుట అనునది మీ హృదయ వాంఛగా ఉండాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను. మీరు ఆయనను తెలుసుకోవచ్చు మరియు మీరు ఆశించినంత సన్నిహితముగా మరియు స్పష్టముగా ఆయన స్వరము వినగలరు. ఇదంతా ఆయనతో సమయాన్ని గడిపినప్పుడే జరుగుతుంది.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునికి పక్షపాతం లేదు, కానీ ఆయన నమ్మకమైన వారిని కలిగి యున్నాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon