దేవుడు అన్ని రకముల మనుష్యులను వాడుకుంటాడు

దేవుడు అన్ని రకముల మనుష్యులను వాడుకుంటాడు

మనమందరము విశ్వాసవిషయములోను దేవుని కుమారుని గూర్చిన జ్ఞానవిషయములోను ఏకత్వముపొంది సంపూర్ణపురుషులమగు వరకు, అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవారమగువరకు, ఆయన ఈలాగు నియమించెను. (ఎఫెసీ 4:11–12)

దేవుడు మనతో మాట్లాడే మార్గాలలో ప్రజల ద్వారా మాట్లాడటం ఒకటి. కొన్నిసార్లు ఈ వ్యక్తులు స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు మరియు కొన్నిసార్లు వారు కాపరులు, బోధకులు, సువార్తికులు, అపొస్తలులు మరియు ప్రవక్తలుగా ఉంటారు. నేటి వచనం చెప్పినట్లుగా, “పరిశుద్ధుల పూర్తి సన్నద్ధం” కోసం, విశ్వాసులకు సహాయం చేయడానికి మరియు నిర్మించడానికి దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఈ వ్యక్తులను వరములుగా ఇచ్చాడు.

దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరములలో ఒకటి ఆయన వాక్యాన్ని బోధించే బహుమతి. బోధించే నా బహుమతి నా జీవితానికి గొప్ప ఆశీర్వాదం అయినప్పటికీ, దేవుడు దానిని ఇతరుల ప్రయోజనం కోసం నాలో ఉంచాడు. కొందరు వ్యక్తులు ఏ కారణం చేతనైనా వారు నన్ను ఇష్టపడరని, నేను బోధించే విధానం నచ్చలేదని లేదా దేవుడు నన్ను పరిచర్యకు పిలిచాడని నమ్మరు అని నిర్ణయించుకుంటారు. వారు ఇలా చేసినప్పుడు, వారు నా ద్వారా కాదు, నా ద్వారా ప్రవహించేలా ఆయన స్వయంగా ఎంచుకున్న బహుమతి ద్వారా వారి జీవితాల్లో పరిశుద్ధాత్మ చేయగలిగే పనిని చల్లారుస్తారు.

నా విషయంలో ఎంత నిజమో అది ఇతర పరిచర్యలకు కూడా వర్తిస్తుంది. దేవుడు వారిలో విలువైన వరములను ఉంచాడు మరియు ఈ వరముల కోసం తమ హృదయాలను తెరిచే వ్యక్తులు మరియు ఇతరులు చేయని వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. వివిధ వ్యక్తుల నుండి దేవుని వాక్యాన్ని స్వీకరించడం మనం నేర్చుకోవాలి. దేవుడు ఉపయోగించాలని ఎంచుకున్న గుణలక్షణముపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టినప్పుడు మరియు దాని ద్వారా మనకు ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో దానిపై సరితూగక పోతే మనం పొరపాటు చేస్తాము.

దేవుడు తాను ఎంచుకున్న వారి ద్వారా మీతో మాట్లాడటానికి అనుమతించమని మరియు తన మాటను మీతో మాట్లాడటానికి పంపిన వారిని తిరస్కరించడం ద్వారా ఆయన నుండి వచ్చే సందేశాన్ని అడ్డుకోవద్దని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ ప్రయోజనం కోసం వివిధ రకాల వ్యక్తులను మరియు దేవుడు వారికి ఇచ్చిన వరములను ఆనందించడం నేర్చుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon