దేవుడు నీతిమంతుల ప్రార్ధనలకు జవాబిచ్చును

దేవుడు నీతిమంతుల ప్రార్ధనలకు జవాబిచ్చును

మీ పాపములను ఒకనితోనొకడు ఒప్పుకొనుడి; మీరు స్వస్థతపొందునట్లు ఒకనికొరకు ఒకడు ప్రార్థనచేయుడి. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహు బలము గలదై యుండును. (యాకోబు 5:16)

ప్రజలు తమ ప్రార్థన జీవితంలో కష్టపడుతున్నప్పుడు, వారు అపవిత్రులు మరియు అన్యాయస్థులు అని వారు తరచుగా అనుకుంటారు, కాబట్టి వారు తమ ప్రార్థనలకు సమాధానం ఇస్తారని ఆశతో మెరుగ్గా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

నిజం ఏమిటంటే, మనం మళ్ళీ జన్మిస్తే, మనం ధర్మవంతులం. మనము ప్రతిదీ సరిగ్గా చేయలేకపోవచ్చు; కానీ మనం క్రీస్తు ద్వారా 100 శాతం నీతిమంతులం. 2 కొరింథీయులు 5:21 మనకు ఇలా చెబుతోంది, “ఎందుకనగా మనమాయనయందు దేవుని నీతి అగునట్లు పాపమెరుగని ఆయనను మనకోసము పాపముగాచేసెను.” నీతి మరియు “సరైన” ప్రవర్తన మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది. నీతి యేసు రక్తం కారణంగా మన స్థితిని-దేవుని ముందు మన స్థానం లేదా స్థితిని వివరిస్తుంది. మనల్ని మనం నీతిమంతులుగా చేసుకోలేము; యేసు రక్తము మాత్రమే మనలను నీతిమంతులను చేస్తుంది, మనం ఎన్నడూ పాపం చేయనట్లే. మనం తప్పులు చేసినప్పటికీ దేవుడు మనల్ని నీతిమంతులుగానే చూస్తాడు. ఆయన మనల్ని నీతిమంతులుగా చూస్తాడు కాబట్టి, ప్రార్థించడానికి మరియు దేవుడు మనల్ని విని జవాబిస్తాడని ఆశించడానికి మనకు దేవుడు ఇచ్చిన హక్కు ఉంది. మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నందున మీరు సరిగ్గా ప్రవర్తించడానికి మరియు దానిని చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ మీరు చేయగలిగినంత ఉత్తమంగా చేయండి, కానీ ఆయన మీ ప్రార్థనలను వింటాడు మరియు సమాధానం ఇస్తాడు ఎందుకంటే మనం మంచివారమని కాదని కానీ ఆయన మంచివాడు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుని కృప ద్వారా మీరు దేవుని నీతిగా మార్చబడ్డారు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon