దేవుని గుణ లక్షణమును తెలుసుకొనుము

దేవుని గుణ లక్షణమును తెలుసుకొనుము

యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి ఆయనను ఆశ్రయించు నరుడు ధన్యుడు.   —కీర్తనలు 34:8

దేవుని గుణలక్షణమును గురించి తెలుసుకొనుట ప్రాముఖ్యమైనది. ఎందుకు? ఇది మనకు వివేచనను ఇస్తుంది. దేవుని గుణలక్షణమును గురించి మనకు తెలియకపోతే, ఎవరు దేవుడి నుండి వచ్చారో మరియు దేవుని నుండి కాదు అని మనకెలా తెలుసు? ఇక్కడ ఆయన  ఎవరు మరియు ఆయన ఏమి చేస్తున్నారో ట్యూన్ లో ఉండడానికి సహాయం చేసే మూడు గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయి:

  1. న్యాయము: దేవుడు న్యాయవంతుడైన దేవుడు. “న్యాయం” అను పదము చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇది ఆయన ఎల్లప్పుడూ తప్పును సరి చేస్తాడు అని అర్థం. నాకు బాధ కలిగించినప్పుడు ఆందోళన చెందకుండుటకు ఇది నాకు సహాయం చేస్తుంది, ఎందుకంటే దేవుడు న్యాయం చేస్తాడని నాకు తెలుసు. ఇది ఆయన ఎవరనేది తెలుపుతుంది.
  2. మంచితనం: దేవుడు మంచివాడు – ఈ వాస్తవాన్ని ఎప్పుడూ మార్చుకోడు. మరియు ఆయన అన్నిసమయాల్లో మంచివాడు, కేవలం కొన్ని సమయాల్లో లేదా కొన్ని విషయాలు మీ మార్గంలో వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు. కీర్తన 34:8 ఇలా చెబుతోంది: యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలిసికొనుడి … విషయాలు చెడ్డగా ఉన్నప్పుడు దేవుని మంచితనంలో నేను గొప్ప ప్రోత్సాహాన్ని పొందుతాను.
  3. పవిత్రత: దేవుడు పరిశుద్ధుడై నీతిమంతుడై యున్నాడు కాబట్టి మనము కూడా పరిశుద్ధముగా, స్వచ్ఛమైనదిగాను, పాపములనుండి స్వతంత్రించబడవలెనని ఆయన కోరుకున్నాడు. నిజాయితీగా ఉండటం ద్వారా దేవునితో నా నడకలో నాకు ఇష్టమున్నా లేక పోయినా యధార్ధముగా జీవించుటకు నాకు సహాయం చేసింది . ఇది నాతో సమకాలీనంలో ఉండటానికి నాకు సహాయపడుతుంది.

ఈ మూడు విశిష్ట లక్షణాలు మాత్రమే దేవుని లక్షణాలు కాదు, కానీ అవి నాకు చాలా ముఖ్యమైన మరియు శక్తివంతమైన వాటిలో కొన్ని.

ఈ విలక్షణతలను చూడటం కోసం కొంత సమయం గడపాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాను, మరియు దేవునికి చెందిన ఇతర లక్షణములు మీకు ముఖ్యమైనవి. మీరు ఆయనను ఎవరు అని అధ్యయనం చేస్తే, పరిశుద్ధాత్మ మీ లక్షణాలను మీ స్వంత వ్యక్తిత్వంలో చేర్చడానికి సహాయపడుతుంది. మీ దైనందిన జీవితంలో వాటిని అభ్యాసం చేయడం మొదలుపెట్టి, దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో చూడండి … “ఆయన ఎంత మంచివాడు అని రుచి చూడండి”!

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నీవు అద్భుతకరుడవు! మీ న్యాయం, మంచితనం, పవిత్రత మరియు లెక్కలేనన్ని ఇతర లక్షణాలు నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి మరియు నీవు ఎంత గొప్పవాడవనే విషయాలను నాకు గుర్తు చేస్తాయి. మీ గుణలక్షణమును గురించి నాకు గుర్తుచేయండి, నేను మరింతగా మీ వలె మారతాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon