Chiến Trường Tâm Trí

Taâm trí laø chieán tröôøng. Baïn caøng thay ñoåi taâm trí ñeå nghó tích cöïc hôn, thì ñôøi baïn seõ caøng ñöôïc thay ñoåi saùng suûa hôn. Khi baïn baét ñaàu thaáy ñöôïc keá hoaïch toát laønh cuûa Chuùa daønh cho baïn ngay trong suy nghó cuûa baïn thì baïn seõ baét ñaàu böôùc ñi trong ñieàu aáy.

Tải về
Battlefield of the Mind VIETNAMESE
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon