Ասա՛, որ սիր3մ եմ նրանց

Ասա՛, որ սիր3մ եմ նրանց

Ես հա վա տում եմ, որ ա ﬔն ին չից ա ռա վել մար դիկ Աստ ծո սի րո հայտ նութ յան կա րիքն ու նեն: Սա այն հիմքն է, ո րի վրա կա ռուց վում է հաղ թա կան կյան քը, և ﬔնք, որպես քրիս տոն յա ներ, պետք է հիﬓ վենք սրա վրա: Մենք ոչ թե Աստ ծո սի րո վե րա բեր յալ ﬔծ գի տութ յան կա րիք ու նենք, այլ հայտ նութ յան: Սա ﬕայն կա րող է շնորհ վել Սուրբ Հո գուց, երբ յու րա քանչ յուր հա վա տաց յալ խոր հում է Աստ ծո սի րո մա սին, պա հում Աստ ծո սերն իր կյան քում և փնտ րում այդ հայտ նութ յունն Աստ ծո Խոս քի և ա ղոթ քի ﬕջո ցով:

Միան գա մայն հեշտ է ըն դու նել, որ Աստ ված այն քան է սի րում ամ բողջ աշ խար հը, որ Հի սու սին ու ղար կեց՝ ﬔռ նելու բո լո րի հա մար: Բայց փոքր-ինչ դժվար է հա վա տալ, որ ե թե նույ նիսկ դուք ﬕակ ան ձը լի նեիք երկ րի վրա, Աստված այն քան է սի րում ձեզ, որ դարձ յալ կու ղար կեր Հի սուսին՝ ﬔռ նե լու ﬕայն ու ﬕայն ձե՛զ հա մար:

Անﬕջական Զր3յց

Անﬕջական Զր3յց

Օգնի՛ր ինձ. Ես հ3սախաբված եմ

Օգնի՛ր ինձ. Ես հ3սախաբված եմ

Օգնի՛ր ինձ. Ես ընկճված եմ

Օգնի՛ր ինձ. Ես ընկճված եմ

Բժշկել սրտով կոտրվածներին

Բժշկել սրտով կոտրվածներին

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon