Jauna sirds

Jauna sirds

“Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit Manos likumos un sargāsit un pildīsit Manas tiesas.” (ECĒHIĒLA 36:26-27)

Šodienas pantos atrodams apsolījums, ko Dievs ir devis pirms tūkstošiem gadu; apsolījums, ka nāks diena, kad Viņš dos cilvēkiem jaunu sirdi un izlies viņos Savu Garu. Kad Dievs runāja šos vārdus, cilvēki dzīvoja zem Vecās Derības; tas bija laiks pirms Jēzus dzimšanas, nāves un augšāmcelšanās. Vecās Derības laikā Svētais Gars bija ar cilvēkiem un nāca pār tiem īpašos notikumos, bet nedzīvoja cilvēku sirdī.

Mēs dzīvojam Jaunajā Derībā, laikā, par ko Dievs runāja caur pravieti Ecēhiēlu, kad Dievs apsolīja sūtīt Savu Garu, kurš mājotu mūsos. Neviens nespēja piedzimt no jauna un kļūt par Dieva Gara mājvietu, kamēr Jēzus nebija nomiris un augšāmcēlies no mirušajiem. Tagad, dzīvojot Jaunās Derības laikā, mēs varam pieņemt Jēzu kā savu Kungu un Pestītāju, un savā sirdī saņemt Svēto Garu. Kad Viņš dzīvo mūsos, Viņš var uz mums runāt un dot mums arī spēku paklausīt tam, ko Viņš ir teicis.

Es tevi iedrošinu pārdomāt šo brīnišķīgo svētību – būt izraudzītam par mājvietu Dievam. Tas nozīmē, ka jūs ar Dievu esat ļoti tuvi, un tu vari sagaidīt aizraujošus sadraudzības brīžus ar Viņu.


Dieva vārds šodienai: Tu un Dievs esat ļoti tuvi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon