ஆவிக்குறிய வாழ்க்கையை வாழுங்கள்

ஆவிக்குறிய வாழ்க்கையை வாழுங்கள்

தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால், நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாயிருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவியில்லாதவன் அவருடையவனல்ல. (ரோமர் 8:9)

நாம் ஆவியில் நடக்க வேண்டும் என்று இன்றைய வசனம் கூறுவது போல், “ஆவியின் வாழ்க்கையை” வாழ அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இதைச் செய்ய முடிவெடுப்பது ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாகும். ஆனால் கடவுளுடைய வார்த்தையிலிருந்தும், அனுபவத்திலிருந்தும் நான் உங்களுக்குச் சொல்ல முடியும், அதற்கு ஒரு முடிவை விட அதிகமாக செய்ய வேண்டியிருக்கும்; அது நம் வாழ்வில் பரிசுத்த ஆவியின் ஆழமான வேலையை செய்கிறது. ஆன்மாவையும், ஆவியையும் பிரிக்கும் கடவுளுடைய வார்த்தையின் மூலம் அவர் நம்மீது “செயல்படுகிறார்” (எபிரேயர் 4:12 ஐப் பார்க்கவும்). எல்லா நேரங்களிலும் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் அன்பில் நடப்பதில் நம்மை பயிற்றுவிக்க அவர் சூழ்நிலைகளைப் பயன்படுத்துகிறார்.

நாம் செய்ய அழைக்கப்பட்ட இந்தக் காரியங்கள் நமக்குக் கொடுக்கப்பட்டவை அல்ல; அவை நம்மில் கிரியை செய்ய வேண்டும். புளிப்பு அல்லது ஈஸ்ட், மாவுக்குள் வேலை செய்ய வேண்டும்-அப்படியே கிறிஸ்து நம்மில் கிரியை செய்ய வேண்டும்.

பிலிப்பியர் 2:12 – இல், அப்போஸ்தலர் பவுல் பயத்துடனும், நடுக்கத்துடனும் நமது இரட்சிப்பை “செயல்படுத்த” கற்பிக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் சிலுவையில் அறையப்படும் அல்லது “சுயத்திற்கு மரிப்பது ” போன்ற வேலையைத் தொடங்கும் போது நாம் அவருடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம். பவுல் கூறினார், “நான் தினமும் மரிக்கிறேன்” (1 கொரிந்தியர் 15:31). வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர் தொடர்ந்து “மாம்சத்தின் மரணத்திற்கு” ஆளாகியிருப்பதாக கூறினார். அவர் உடல் மரணத்தைப் பற்றி பேசவில்லை, ஆனால் அவரது சொந்த விருப்பத்திற்கும், வழிகளுக்கும் மரிப்பது.

நாம் உண்மையிலேயே ஆவியானவரின் வாழ்க்கையை வாழ விரும்பினால், நாமும் நம் சித்தத்தையும், வழிகளையும் அழித்து, கடவுளுடைய சித்தத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். கடவுள் நம்மை வழிநடத்துவார் என்று நாம் நம்பலாம், மேலும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அவரை நம்ப வேண்டும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நீங்கள் சுயத்திற்கு மரித்தால், மற்றவர்களுக்கு வாழ்க்கையை கொடுப்பதற்கான ஊழியம் செய்ய முடியும்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon