இடைவெளியில் நில்

இடைவெளியில் நில்

நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்குத் திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவுந்தக்கதாக ஒரு மனுஷனைத் தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். (எசேக்கியேல் 22:30)

இடைவெளி என்பது இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி; இது இரண்டு பொருள்கள், இரண்டு இடைவெளிகள், இரண்டு நிறுவனங்கள் அல்லது இரண்டு நபர்கள் ஒன்றுக்கொன்று இணைக்கப்படுவதைத் தடுக்கிறது. நான் வெளிநாடுகளில் பிரசங்கம் செய்யும் போது, பார்வையாளர்களுக்கும், எனக்கும் இடையே இடைவெளி இருக்கும். நான் மேடையில் இருக்கும் போது உடலால் இடைவெளி இருக்கலாம்; கலாச்சார இடைவெளி இருக்கலாம், ஆனால் மொழி இடைவெளி பற்றி நான் மிகவும் கவலைப்படுகிறேன். மக்கள் என்னைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், எனக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் தேவை. என்னுடைய மொழி இடைவெளியில் நின்று செய்தியை திறம்பட தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அந்த இடைவெளியை நீக்கி, நான் சொல்வதை மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், மொழிபெயர்ப்பாளர் என் சார்பாக பணியாற்ற வேண்டும்.

எசேக்கியேல் 22:29-31 இடைவெளியில் நிற்பதைப் பற்றி பேசுகிறது. இன்றைய வசனம் அந்த பகுதியில் இருக்கிறது. இது வேதத்தில் உள்ள சோகமான அறிக்கைகளில் ஒன்றாகும். அதில், தேவன் இவ்வாறு சொல்கிறார், “எனக்கு ஜெபிக்க ஒருவர் தேவைப்பட்டார், அப்படி நான் யாரையும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, அதனால் நான் நிலத்தை அழிக்க வேண்டியிருந்தது.” அவருக்கு, ஜெபிக்க ஒரு நபர் தேவைப்பட்டது, அப்படிக் கிடைத்திருந்தால் முழு நிலமும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கலாம். பரிந்து பேசுவது எவ்வளவு முக்கியம் என்று தெரிகிறதா? ஒரே ஒரு நபர், ஒரு முழு நாட்டிலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி, முழு இடத்தையும் பிரார்த்தனை மூலம் காப்பாற்றியிருக்க முடியும்! நாம் ஜெபிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும்; பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை பரிந்து பேசுவதற்கு வழிநடத்தும் அந்த நேரங்களுக்கு, நாம் உணர்திறன் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஒரு இடைவெளியை நிரப்புவதற்கும், கடவுளின் வல்லமையை ஒரு அவநம்பிக்கையான சூழ்நிலையுடன் இணைப்பதற்கும், நமது ஜெபம் எப்போது தேவைப்படும் என்பது நமக்குத் தெரியாது.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்க நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று கடவுளிடம் சொல்லுங்கள், மேலும் அவர் உங்கள் இருதயத்தில் பல்வேறு நபர்களை வைக்கிறார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon