உங்களுடைய சொந்த உணர்ச்சிகளை அல்ல, தேவனுடைய ஞானத்தைப் பின்பற்றுங்கள்

உங்களுடைய சொந்த உணர்ச்சிகளை அல்ல, தேவனுடைய ஞானத்தைப் பின்பற்றுங்கள்

உங்களுடைய சொந்த உணர்ச்சிகளை அல்ல, தேவனுடைய ஞானத்தைப் பின்பற்றுங்கள்

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon