உங்கள் பிதா உங்களுடன் பேச விரும்புகிறார்

உங்கள் பிதா உங்களுடன் பேச விரும்புகிறார்

அந்தப்படி, திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியைப் பெறாமல், அப்பா பிதாவே, என்று கூப்பிடப்பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியைப் பெற்றீர்கள்! (ரோமர் 8:15)

பரிசுத்த ஆவியானவர் தத்தெடுக்கும் ஆவியானவர். பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையால் நாம் உண்மையில் கடவுளின் குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறோம் என்பதே இதன் பொருள். நாம் ஒரு காலத்தில் பிசாசுக்கு சேவை செய்த பாவிகளாக இருந்தோம். ஆனால் கடவுள் நம்மை மீட்டு, அவருடைய குமாரனின் இரத்தத்தால் நம்மை விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறார். மேலும் நம்மை அவருடைய சொந்த அன்பான மகன் மற்றும் மகள் என்று அழைக்கிறார்.

தத்தெடுப்பு அற்புதம்! ஒரு குழந்தையை விரும்புகிறவர், ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த குழந்தையை நேசிப்பதற்கும், பராமரிப்பதற்கும் சொந்தமாக எடுத்துக்கொள்கிறார். சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு குடும்பத்தில் பிறப்பதை விட இது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால், குழந்தைகள் ஒரு குடும்பத்தில் பிறக்கும்போது, அவர்கள் எப்போதும் விரும்பப்படுவதில்லை. சில சமயங்களில் அவர்களின் பிறப்பைக் குறித்து, அவர்களின் பெற்றோர்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகள் தத்தெடுக்கப்படும்போது, அவர்கள் தேவைப்படுவார்கள், குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள், நோக்கத்துடன் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்.

இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைக்க நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, புதிய பிறப்பு நம்மை கடவுளின் குடும்பத்தில் கொண்டு வருகிறது. அவர் நமக்கு பிதாவாகிறார்; நாம் கடவுளின் வாரிசுகளாகவும் கிறிஸ்துவுடன் கூட்டு வாரிசுகளாகவும் மாறுகிறோம் (ரோமர் 8:16-17 ஐப் பார்க்கவும்). அவர் நம்மை ஒரு அன்பான தந்தை போல நடத்துகிறார். ஒரு நல்ல தந்தை தன் குழந்தைகளிடம் அமைதியாக இருப்பதில்லை. கடவுள் நமக்காகச் செய்வதைப் போலவே, ஒரு நல்ல தந்தை அவர்களுக்காக பல காரியங்களைச் செய்கிறார். அவை, அவர் அவர்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்பதை அவர்களிடம் பேசுவது, அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துவது, அவர்களை வழிநடத்துவது, அவர்களை எச்சரிப்பது, உறுதிப்படுத்துவது மற்றும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது உட்பட பல காரியங்கள். நீங்கள் கடவுளுக்கு சொந்தமானவர்கள்; அவர் உங்களைத் தத்தெடுத்திருக்கிறார், உங்கள் பிதாவாக இருக்கிறார்; அவர் இன்று உங்களுடன் பேச விரும்புகிறார். உங்கள் இயற்கையான பெற்றோரால் நிராகரிக்கப்பட்ட அல்லது கைவிடப்பட்ட வேதனையான அனுபவத்தை நீங்கள் அனுபவித்திருந்தால், கடவுள் உங்களைத் தத்தெடுத்து, உங்களைத் தம்முடைய சொந்தப் பிள்ளையாக எடுத்துக்கொள்கிறார் என்பதை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன் (சங்கீதம் 27:10 ஐப் பார்க்கவும்).


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: கடவுள் உங்களை சிறப்பானவர் என்று நினைக்கிறார். அவர் உங்களைத் தனது சொந்தப் பிள்ளையாகத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon