நீங்கள் கேட்பது கடினமாக உள்ளதா?

நீங்கள் கேட்பது கடினமாக உள்ளதா?

என் குறைச்சலினால் நான் இப்படிச் சொல்லுகிறதில்லை; ஏனெனில் நான் எந்த நிலைமையிலிருந்தாலும் மனரம்மியமாயிருக்கக் கற்றுக்கொண்டேன். தாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும், வாழ்ந்திருக்கவும் எனக்குத் தெரியும்; எவ்விடத்திலும் எல்லாவற்றிலும் திருப்தியாயிருக்கவும் பட்டினியாயிருக்கவும், பரிபூரணமடையவும் குறைவுபடவும் போதிக்கப்பட்டேன். (பிலிப்பியர் 4:11-12)

பரிசுத்த ஆவியானவரை, ஆசீர்வாதங்களுக்காகப் பின்பற்ற நாம் எப்போதும் தயாராக இருக்கிறோம். ஆனால் அவருடைய வழிநடத்துதலை நாம் விரும்புவதைப் பெறப்போவதில்லை என்றால் அவரிடமிருந்து “கேட்க கடினமாக” இருக்கலாம்.

பவுல் தனது மனமாற்றம் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியில் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பிறகு, அவர் தாங்க வேண்டிய சில சிரமங்களைப் பற்றி ஆவியானவர் சொல்லக் கேட்டார் (அப்போஸ்தலர் 9:15-16 ஐப் பார்க்கவும்). பவுல் பல கடினமான சூழ்நிலைகளை சந்தித்தார். ஆனால் அவர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராகவும் இருந்தார். அவர் புதிய ஏற்பாட்டின் பெரும் பகுதியை தெய்வீக உத்வேகத்தின் கீழ் எழுதினார். அவர் தரிசனங்களைப் பார்த்தார், தேவதூதர்களின் வருகைகளை கண்டார். மேலும் பல அற்புதமான காரியங்களைப் பெற்றிருந்தார். காரியங்கள் ஆசீர்வாதத்தால் நிறைந்திருக்காதபோது அவர் பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்துதலைப் பின்பற்ற வேண்டியிருந்தது. அவர் கடவுளின் சத்தத்தைக் கேட்டு அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தார். அது வசதியாக இருந்தாலும் சரி, அசௌகரியமாக இருந்தாலும் சரி, அவருக்கு சாதகமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி.

இன்றைய வசனங்களில், தான் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவித்தாலும் அல்லது போராட்டங்களை எதிர்கொண்டாலும் திருப்தியாக இருப்பதாக பவுல் எழுதுகிறார். பின்வரும் வசனத்தில், தனக்குப் பெலன் கொடுக்கும் கிறிஸ்துவின் மூலம் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்று அறிவித்தார். நல்ல நேரங்களுக்காகவும், அவற்றை அனுபவிப்பதற்கும், சரியான மனப்பான்மையைக் கடைப்பிடிப்பதற்கும், கடினமான நேரங்களுக்கும், அவற்றைத் தாங்குவதற்கும், அவற்றின் நடுவில் சரியான அணுகுமுறையைக் காப்பதற்கும் அவர் பலப்படுத்தப்பட்டார்.

பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல நேரங்களிலும், கடினமான நேரங்களிலும் நம்மை வழிநடத்துகிறார். நம் வாழ்வில் என்ன நடந்தாலும் நாம் அவரை நம்பலாம்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: நம்முடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் கடவுள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறார். அவர் எப்போதும் துதிக்கும், நன்றிக்கும் தகுதியானவர்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon