“பரிசுத்தமான காரியம்”

“பரிசுத்தமான காரியம்”

தேவதூதன் அவளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும்; உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும்; ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமுள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படும். (லூக்கா 1:35)

பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயலால் கன்னி மரியாள் கர்ப்பமானாள். இன்றைய வசனத்தின்படி, அவர் அவளுடைய வயிற்றில் ஒரு “புனிதமான காரியத்தை” விதைத்தார். பரிசுத்த ஆவியானவர் அவளுக்குள் விதையாக விதைக்கப்பட்டார். அவளுடைய வயிற்றில் விதைக்கப்பட்ட விதை கடவுளின் குமாரனாகவும், மனுஷகுமாரனாகவும் வளர்ந்தது. அவர் மக்களை அவர்களின் பாவங்களிலிருந்து விடுவித்தார்.

நாம் மறுபடியும் பிறக்கும் போது, இதேபோன்ற ஒரு இயக்கவியல் நமக்குள் நடைபெறுகிறது. “பரிசுத்தமான காரியம்,” பரிசுத்த ஆவியானவர், ஒரு விதையாக நம்மில் விதைக்கப்பட்டுள்ளார். அந்த விதைக்கு, நாம் கடவுளுடைய வார்த்தை என்னும் தண்ணீர் ஊற்றி, “உலகத்தின் களைகள்” நெரித்துவிடாமல் காத்துக்கொள்ளும்போது, அது “கர்த்தர் மகிமைப்படும்படி” (ஏசாயா 61:3) நீதியின் மாபெரும் மரமாக வளரும்.

கடவுளுடைய வார்த்தை பரிசுத்தத்தைத் தொடர்ந்து செல்ல கற்றுக்கொடுக்கிறது (எபிரெயர் 12:14ஐப் பார்க்கவும்). இந்த முயற்சியில் நாம் நம் இருதயத்தை செலுத்த, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவுகிறார். நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்பினால், நாம் பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு, நம்முடன் பேசவும், நம்மைத் திருத்தவும், நம்மை வழிநடத்தவும், நம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உதவவும் அவரை அனுமதிக்க வேண்டும்.

ஒரு “புனிதமான விஷயம்” உங்களுக்குள் வாழ்கிறது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். கடவுளுடைய வார்த்தையின் மூலம் அந்த விதைக்கு தண்ணீர் ஊற்றவும், பரிசுத்த ஆவியானவர், உங்களுடன் பேசவும், அது எவ்வாறு வளர உதவுவது என்றும் உங்களுக்குக் கற்பிக்கட்டும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குப் பரிசுத்தத்தைப் போதிக்கும் போது உங்களின் நெருங்கிய தோழராக இருக்க விரும்புகிறார்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon