பரிசுத்த ஆவியானவர்

பரிசுத்த ஆவியானவர்

இயேசுகிறிஸ்துவைக்குறித்து தேவன் தம்முடைய தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய்ப் பரிசுத்த வேதாகமங்களில் முன்னே தம்முடைய சுவிசேஷத்தைப் பற்றி வாக்குத்தத்தம்பண்ணினபடி கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவானவர். (ரோமர் 1:4)

இன்றைய வசனம் பரிசுத்த ஆவியானவரை “பரிசுத்த ஆவி” என்று குறிப்பிடுகிறது. அவர் கடவுளின் பரிசுத்தம் என்பதாலும், இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக நம்பும் ஒவ்வொருவருக்கும், அந்த பரிசுத்தத்தை அவர்களுக்குள் செயல்படுத்துவது அவருடைய வேலை என்பதாலும், அவர் இந்த பெயரால் அழைக்கப்படுகிறார்.

கடவுள் நாம் பரிசுத்தமாக இருக்க விரும்புகிறார் மற்றும் அறிவுறுத்துகிறார் (பார்க்க 1 பேதுரு 1:15-16). நம்மை அப்படி ஆக்குவதற்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்யாமல், பரிசுத்தமாக இருங்கள் என்று அவர் ஒருபோதும் சொல்லமாட்டார். ஒரு பரிசுத்தமற்ற ஆவி நம்மை ஒருபோதும் பரிசுத்தமாக்க முடியாது. ஆகவே, நம்மில் ஒரு முழுமையான வேலையைச் செய்ய கடவுள் தம் ஆவியை நம் இருதயத்திற்குள் அனுப்புகிறார்.

பிலிப்பியர் 1:6ல், நமக்குள் ஒரு நல்ல வேலையை ஆரம்பித்த தேவன், அந்த வேலையைச் செய்து முடிக்க வல்லவர் என்று பவுல் நமக்குக் கற்பிக்கிறார். இந்த பூமியில் நாம் உயிருடன் இருக்கும் வரை பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் தொடர்ந்து செயல்படுவார். கடவுள் பாவத்தை வெறுக்கிறார். எப்பொழுதாவது அவர் அதை நம்மில் கண்டால், அவர் அதை விரைவாகச் சுத்தப்படுத்துகிறார்.

இந்த உண்மை மட்டுமே, நமக்குள் வாழும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏன் நமக்குத் தேவை என்பதை விளக்குகிறது. இந்த வாழ்க்கையில் நம்மை வழிநடத்துவதற்கு அவர் இருக்கிறார். ஆனால் அவருக்குப் பிடிக்காத எதையும் நம்மிடமிருந்து அகற்றுவதற்கு உடனடியாக பிதாவின் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படவும் அவர் இருக்கிறார். மாற வேண்டிய விஷயங்களைப் பற்றி அவர் இருவரும் நம்மிடம் பேசுவார்கள். அதனால் நாம் பரிசுத்தத்தில் வளர முடியும் மற்றும் நாம் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களைச், செய்ய முடியும்.


இன்று உங்களுக்கான தேவனுடைய வார்த்தை: பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களில் குடியிருப்பதால் நீங்கள் பரிசுத்தத்தில் வளர்கிறீர்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon