วิธีที่จะช่วยให้รู้จักพระเยซู | How to Know Jesus

วิธีที่จะช่วยให้รู้จักพระเยซู

เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีการรู้จักพระเยซู คุณก็กำลังเริ่มต้นการเดินทางที่น่าอัศจรรย์ในแผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตคุณ โรม 3 : 23 กล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” วิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถรู้จักพระเยซูได้ง่ายๆคือ ให้คุณบอกกับพระองค์ว่าคุณตอ้ งการพระองค ์ , คุณเชอื่ ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพอื่ คุณ และรับเอาของขวัญที่แสนอัศจรรย์จากพระองค์ เป็นการตระหนักว่าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยกำลังของตัวเองได้ รู้ว่าคุณเป็นคนบาปและคุณต้องการพระผู้ช่วยให้รอด และข่าวดีเกี่ยวกับการรู้จักพระเยซูก็คือ คุณได้รับความรอดแลว้ การเปลี่ยนแปลงที่สวยงามกำลังเกิดขึ้นทันทีที่คุณมอบความบาปที่คุณเคยทำไว้กับพระองค์ ในขณะเดียวกันพระองค์ก็จะมอบทุกอย่างให้กับคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แผนการที่พระองค์มีสำหรับชีวิตคุณเป็นแผนการที่น่าอัศจรรย์ และนี่คือก้าวแรกของการเดินทางนั้น

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” —ยอห์น 3:16

คำอธิษฐาน

โรม 10:9 กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” ถ้าพระเยซูกำลังเรียกให้คุณเข้าสู่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ และคุณพร้อมที่จะติดตามวิถีพระองค์ในทุกอย่างที่ทำ ใหค้ ณุ อธษิ ฐานออกเสยี ง :

 

พระเยซู ขา้ พระองคร์ วู้ ่าขา้ พระองคเ์ ป็นคนบาป ข้าพระองค์ต้องการได้รับการไถ่ ข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อพระองค์ไปที่ไม้กางเขน พระองค์ทรงถูกตรึงที่นั่นเพื่อข้าพระองค์และความบาปทั้งหมดของข้าพระองค์ ขา้ พระองคเ์ ชอื่ ว่าพระองค์ช่วยให้ขา้ พระองคร์ อดแลว้ ตอนนี้ ขา้ พระองคข์ อมอบชวี ติ ของขา้ พระองคใ์ หพ้ ระองค ์ วันนี้ข้าพระองค์ได้รับความรอดแล้วเพราะพระองค์ยกโทษบาปให้ข้าพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์เข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ในทุก ๆวัน อาเมน

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon