คุณมีความหวังและมีอนาคต

คุณมีความหวังและมีอนาคต

เยเรมยี ์ 29: 11 “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานทเี่ รามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” มันช่วยให้เราอุ่นใจได้มากทีเดียวที่รู้ว่าเรามีแผนการในชีวิตใช่ไหมคะ? มองข้ามสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มองข้ามการตัดสินใจที่ผิดพลาดและการก้าวเดินที่ผิดพลาด พระเจ้าทรงนำให้คุณมาถึง ณ เวลานี้ ความจริงก็คือ พระองค์ได้ทรงนำให้คุณมาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ เพื่อให้คุณรู้ความจริงว่าความหวังที่ไร้ขอบเขตและอนาคตของคุณอยู่ในพระองค์

ซึ่งมีความหมายง่ายๆว่า ให้คุณใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดกับพระเยซู เพื่อพระองค์ และเพราะพระองค์นี่เอง เพราะพระสัญญาของพระองค์ที่จะไม่มีวันทิ้งคุณ ตอนนี้คุณได้รับบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมากทีเดียว!

มนั คอื การเดนิ ทาง : กระบวนการทใี่ ช้เวลาทงั้ ชวี ติ

คุณอาจเกิดคำถามกับตัวเองว่า “หลังจากรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วฉันควรจะทำยังไงต่อ?” เป็นคำถามที่ดีมากสำหรับก้าวแรกของคุณ ถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ขอให้คุณรู้ว่าพระเยซูได้เริ่มต้นทำงานในชีวิตของคุณแล้ว

โคโลสี 2 :6-7 เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว และจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น การหยั่งรากดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยเวลานานผ่านการอธิษฐาน, การอ่านพระวจนะพระเจ้าหรือพระคัมภีร์ และดำเนินชีวิตายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เริ่มต้นชีวิตของคุณกับพระเจ้า

พระสัญญาของพระเจ้าและสิ่งที่พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกก็คือ : ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพอื่ พวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ – ยอหน์ 10:10

คุณถูกเรียกมาเพื่อให้ใช้ชีวิตที่เต็มล้นและน่าตื่นเต้นในพระคริสต์ และเราอยากช่วยให้คุณได้เริ่มต้นการเดินทางอย่างเข้มแข็ง

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon