Bạn Là Nơi Cầu Nguyện

Bạn Là Nơi Cầu Nguyện

Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc (cùng khởi xướng, cùng lao động) với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. 1 CÔ-RINH-TÔ 3:9

Dưới thời Cựu Ước, đền thờ là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi cầu nguyện của dân sự Ngài, con dân Y-sơ-ra-ên. Đền thờ có ba phần, trong đó một phần là Nơi Chí Thánh, có sự hiện diện của Chúa! Thật đáng ngạc nhiên, giờ đây tâm linh được đổi mới và thánh hóa của chúng ta là nơi sự hiện diện của Chúa cư ngụ!

Dưới thời Tân Ước, sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng sự hiện diện của Chúa giờ đây là một sự mầu nhiệm được bày tỏ, đó là Đấng Christ ở trong chúng ta, “sự trông cậy về vinh hiển” (Cô-lô-se 1:27). Nhờ sự kết hiệp mà bạn hiện có với Đấng Christ, bạn có thể gần gũi với Chúa vì bạn là đền thờ sống của Đức Chúa Trời. Bạn được Đức Thánh Linh ngự trị, một tòa nhà vẫn đang được xây dựng, nhưng dù sao nó cũng là nhà, là đền tạm của Ngài. Phao-lô đã hết sức khích lệ chúng ta sống một đời sống thánh khiết vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời.

Trong khi con dân Y-sơ-ra-ên phải đến một địa điểm cụ thể để dâng sự thờ phượng với những chỉ dẫn chi tiết, thì chúng ta có đặc ân đáng kinh ngạc là thờ phượng Đức Chúa Trời ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Vì vậy, chúng ta có thể được gọi là nhà cầu nguyện.


Chúng ta luôn gần gũi Chúa vì Ngài ngự bên trong chúng ta!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon