ஆவியால் வழிநடத்தப்படுவது

ஆவியால் வழிநடத்தப்படுவது

நாம் ஆவியினாலே பிழைத்திருந்தால், ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவோம். (கலாத்தியர் 5:25)

இன்றைய வசனம், ஆவியானவரால் வாழ்வதையும், நடப்பதையும் பற்றி பேசுகிறது. அதுவே ஆவியால் வழிநடத்தப்படுவது. நம்மை வழிநடத்த பல காரியங்கள் உள்ளன—மக்கள், பிசாசு, மாம்சம் (நம் சொந்த உடல், மனம், சித்தம் அல்லது உணர்ச்சிகள்). நம்மிடம் பேச இந்த உலகில் பல குரல்கள் உள்ளன, மேலும் அவை ஒரே நேரத்தில் பேசலாம். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவரால் எவ்வாறு வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்வது அவசியம். நினைவில் கொள்ளுங்கள்: அவர், கடவுளின் சித்தத்தை அறிந்தவர் மற்றும் கடவுள் நம்மை வடிவமைத்து, அவர் விரும்பும் அனைத்தையும் பெறுவதற்கு நமக்கு உதவுவதற்காக நம் ஒவ்வொருவரிலும் வாழ அனுப்பப்பட்டவர்.

நமக்கு உதவ பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மில் வாழ்கிறார். அவருடைய உதவி எப்போதுமே முதலில் வரவேற்கப்படாமல் இருக்கலாம். ஆனால், கடவுளுக்கு நன்றி, அவர் விடாமுயற்சியுடன் இருக்கிறார். நம்மைக் கைவிடமாட்டார். நாம் தினமும் நம் முழு வாழ்க்கையையும் உயர்த்தி, “பரிசுத்த ஆவியே, என் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நீர் வரவேற்கப்படுகிறீர்!” என்று முழு பலத்துடன் கூற வேண்டும்.

உங்கள் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் வரவேற்கும்போது, அவர் வருவார். அவர் உங்களிடம் பேசுவார், உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார், உங்களைத் திருத்துவார், உங்களுக்கு உதவுவார், உங்களை மேம்படுத்துவார், உங்களை வழிநடத்துவார். மற்ற சக்திகள் உங்களை வழிநடத்த முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவற்றை எதிர்க்கும் வல்லமையை உங்களுக்கு அளித்து அவரைப் பின்பற்ற உதவி செய்கிறது.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: உங்கள் வாழ்க்கையை யார் வழிநடத்துகிறார்கள் என்று உங்களை நீங்களே கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். நீங்களா, மற்றவர்களா, உணர்ச்சிகளா, சாத்தானின் பொய்களா, அல்லது பரிசுத்த ஆவியா?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon